Хүдөө ажахы 7 jun 2022 563

Буряад хонишодой амжалта

Эдэ үдэрнүүдтэ Шэтэ хотодо VIII Сибириин ба Алас Дурнын үүлтэртэ хони ямаадай үзэсхэлэн дэлгээгдэбэ.

© фото: ООО "Шибертуй"

Буряад орониие тус хэмжээ ябуулгада гурбан ажахы, тэрэ тоодо «бүүбэй» үүлтэрэй хони үсхэбэрилдэг «Шэбэртэ» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай эмхи түлөөлөө.

Примориин хизаарһаа, Тува ба Буряад Уласуудһаа, мүн Үбэр Байгаалай хизаарай хэдэн аймагуудһаа асарагдаһан 150 гаран хони ямаадые мэргэжэлтэ комисси шэнжэлбэ.

Тиигэжэ Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагай хонишодой тэжээһэн хуса тус үзэсхэлэндэ хабаадуулагдаһан эрэ малай дундаһаа эгээл эрхим шэнжэ шанартай байба гэжэ элирээ. «Шэбэртэ» гэһэн ажахы 2012 онһоо энэ хэмжээ ябуулгада оролсожо, жэл бүри шангай һууринуудые эзэлдэг юм.     

Фото: ООО "Шибертуй"