Хүдөө ажахы 23 jun 2022 776

Буряад орон руу мяханай үүлтэрэй эрэ хашарагууд асарагдаба

«Буряад Уласай хүдөө ажахын үйлэдбэриин комплекс ба хүдөөгэй нютаг дэбисхэр хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын шугамаар мал худалдажа абтаба.

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Хамта дээрээ 97 толгой мяханай үүлтэрэй хашараг буха асарагдаа. Иигэжэ Буряад орондо үсхэбэрилэгдэдэг эбэртэ бодо малай шэнжэ шанар һайжаруулха зорилготойгоор хүдөөгэй ажахынуудта дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ гээшэ.       

Байгша оной май-июнь һаранууд соо 56 толгой хальмаг, 28 толгой казах малаан, 8 толгой герефорд , 5 толгой абердин-ангусс үүлтэрэй - хамта дээрээ 97 толгой эрэ хашарагууд гүрэнэй дэмжэлгээр худалдажа абтаа.  

Энэ болотор Буряад орондо байгаагүй абердин-ангусс үүлтэрэй 5 буха Алтайн хизаарһаа асарагдаа. Тэрэ Шотландиин шэрүүн уларилтай хадата аймагуудаар үсхэбэрилэгдэдэг мал гээшэ. Өөрөө үдэсэ һайтай, шэрхи аад, мяханииньшье зөөлэн, шэмэтэй гэжэ тоологдодог юм.

Гүрэнэй программа хадаа ажаһуугшадые хүдөө ажахын үйлэдбэрилһэн эд бараагаар, эдеэ хоолоор хангалгые дээшэлүүлһэнэй ашаар хүдөө нютаг дэбисхэр хүгжөөхэ гэһэн гол зорилготой юм. Гадна таряашадай (фермернүүдэй) ажахы байгуулжа, хүдөө ажахын эд бараанай – һүн, мяхан, ургамал г.м. - үйлэдбэрилгын хэмжээ дээшэлүүлхэ хэрэгтэ зохистой эрхэ нүхэсэл байгуулха зорилго мүн лэ табигдана.

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман