Хүдөө ажахы 4 aug 2022 423

Буряад орондо хаясаанай байһан таряалангай талмайнууд эдлүүрилэгдэжэ эхилхэнь

Хүдөө ажахы эрхилхэ газарнуудые һэргээхэ хэрэг гүрэнэй программын хэмжээндэ бэелүүлэгдэнэ.

© фото: Буряадай хүдөө ажахын яаман

Энээн тухай Буряадай хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд һаяхана дуулгаба. Хүдөө ажахын үйлэдбэри ашаг үрэтэй болгохын тула нэн түрүүн мүнөө үедэ хэрэглэгдэдэггүй газарнуудые, хаясаанай байгша таряалангай талмайнуудые һэргээхэ хэрэгтэй гэжэ шэнжэлэгшэд тэмдэглэнэ.  

Эгээл тэрэнэй тула Оросой хүдөө ажахын яаман хүдөө ажахын зорюулалтатай газарнуудые дахяад эдлүүрилгэдэ оруулха гүрэнэй программа тодорхойлһон байна.  

Тэрэнэйнь гол зорилго – урдань хүдөө ажахы эрхилжэ байһан газарнууд дээрэ ургаһан модонуудые, һөөг бургааһануудые үндэһэтэйнь һэндэжэ хаяха талаар ажал ябуулга болоно. Тус программын түрүүшын шатада бэелүүлэгдэхэ энэ ажалай 50 % гаргашые гүрэн өөр дээрэ даажа абаха юм ха.    

Фото: Буряадай хүдөө ажахын яаман