Хүдөө ажахы 11 aug 2022 295

Буряад орондо малай тоо дээшэлнэ

2022 оной түрүүшын хахад жэлэй байдалаар Буряад ороной бүхы түхэлэй ажахынуудта 384 300 толгой эбэртэ бодо мал бүридхэгдэбэ.

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Энэнь нёдондойхитой сасуулхада, 2 % дээшэ юм. Хони ямаадайшье тоо 4,7 % дээшэлжэ, 343 000 толгой бүридүүлээ. Гадна улас доторнай бүхыдөө 144 900 толгой гахай тэжээгдэнэ. Энэ тоонь мүн лэ нёдондоной баримтануудһаа дээшэ юм.

Гэхэ зуура гэрэй шубуудай тоо 11,6 % доошолоо. Энэнь шубуу үсхэбэрилгын эмхидэ эрхилэгдэжэ байһан технологиин хубилалтануудтай холбоотой. Жэлэй дүүрэтэр шубуудай тоо нёдондоной баримтануудта хүргэгдэхэ юм ха. Мүнөө дээрээ Буряад орондо 522 300 гэрэй шубуун тоологдоно.   

Эбэртэ бодо малай ехэнхи хуби, тодорхойлходо, 69 %, үмсын хамһабариин ажахынуудта бүридхэгдэнэ. Харин гахайнуудай 78 % гү, али 113 700 толгой тусхай шэглэлэй томо ажахынуудта тэжээгдэнэ.  

Хонидой 47 % фермернүүдэй ба хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ажахынуудта бүридхэгдэнэ. Тиигэжэ хони үсхэбэрилгын һалбарида Зэдын (52 600 толгой), Сэлэнгын (52 500 толгой), Бэшүүрэй (42 300 толгой) аймагууд улас дотороо түрүү зэргэдэ ябана.    

Гүрэнэй талаһаа тодорхой дэмжэлгын үзүүлэгдэһэнэй дүнгөөр малай тоо толгой дээшэлнэ гэжэ Буряадай хүдөө ажахын яаман тэмдэглэнэ.  

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман