Хүдөө ажахы 23 aug 2022 380

Буряад орондо үнгэрһэн «Таряалангай үдэр» гэһэн һайндэрэй үедэ суута зурагуудай үндэһөөр зүжэглэмэл нааданууд табигдаа

Тэдэ зурагуудынь бултадаа ургаса хуряалгада зорюулагдажа бүтээгдэһэн юм.  

© фото: Буряадай хүдөө ажахын яаман

Аркадий Пластовой «Таряа хуряалга» (Жатва), «Трактористнуудай үдэшын хоол» (Ужин трактористов), мүн Андрей Мыльниковэй «Найрамдалай таряалангууд дээрэ» (На мирных полях) гэһэн зурагууд «амидыруулагдаа». Зүжэглэмэл наадануудта томошуулһаа гадна, үхибүүдшье хабаадалсаа. Бүгэдэнэйнь хубсаһа хунар, оршон тойронхи эд хэрэгсэл, бэелүүлһэн дүрэнүүд сугларагшадые ехэтэ хужарлуулһан байха юм.   

Августын 18-да Бэшүүрэй аймагта «Таряалангай үдэр» гэһэн хүдөө ажахын ажалшадай һайндэр үнгэргэгдөө гэжэ һануулая. Уласаймнай хүдөө ажахын үйлэдбэриин томо томо эмхинүүд, хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэд сугларжа, шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдые дурадхажа танилсуулаа, мүн дүршэл шадабаряараашье бэе бэетэеэ андалдаа.  

Газар хахалдаг мэргэжэлтэдэй дунда эмхидхэгдэһэн мүрысөөгөөр «Таряалангай үдэр» эхиеэ абаа. Тэрээндэ дүршэл ехэтэй трактористнуудһаа гадна, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин ба тусхай шэглэлэй училищинуудай оюутад хабаадалсаа. Бүхыдөө 21 хүн тус мүрысөөндэ оролсоһон байха юм.  

Харин тус һайндэртэ 500-гаад хүн сугларжа, адуу малай, оньһото техникын, хүдөө ажахыда хэрэглэгдэхэ элдэб хангамжа ба эд бараанай үзэсхэлэнгүүдтэй танилсаа. Мүн таряа ургуулдаг ажалшадта зорюулагдаһан хүшөөгэй түрүүшын шулуу табиха ёһолол һайндэрэй үедэ эмхидхэгдэһэниинь шухала удха шанартай.

Фото: Буряадай хүдөө ажахын яаман