Хүдөө ажахы 29 sep 2022 310

Халуун хаһа түлэг дундаа

Ургасаяа хуряаха халуун хаhа  Буряад Улас дотор эхилэнхэй. Зарим нютагуудаар талха таряан үшөө эдеэшэжэ байна, харин үбhэ ногоон ехэнхи нютагуудта абажа дүүргэнхэй.

Захааминай аймагай "Хуртага" СПК-гай талха таряанай талмай харгын хажуугаар жэрысэ харагдана.  Анхандаа энэ газар дээрэ 1300 гектар таригдадаг һаа, мүнөө  үедэ 600 хүрэтэр бага болонхой. Мүнөө жэл эндэ 500 гектарта орооhото зүйл, мүн 120 гектарай талмайда тэжээлэй ургаса таригданхай. Нэрлэбэл, шэниисэ, ешмээн, обёос, зелёнко.

 “Хабар хүйтэншэг байжа, таряан удаан эдеэшэнэ, намарнай ута болохонь ха. Саһанай нэгэ хэды ороогүй байгаа һаань, таряамнай  хуу хуряагдаха”, - гэжэ Хуртага нютагай ажахын түрүүлэгшэ Артур Намдаков хөөрэнэ.  

Сагай уларилай элдэбын байбашье, түсэбэй ёhоор зориhон хэмжээнэй ургаса, талха таряан  абтагдаха гэжэ найдамаар.

 

- Ногоомнай, талха таряамнай ехэ һайн ургаа, малай тэжээл хуу хуряагдаа. Бүхыдөө малай тэжээл 35 мянган тонноһоо  үлүү болонхой. Зелёнко гансал үлөөд байна, мэнэ дүүргэхэбди. Хартаабха 185 гектарта таряа һэмди, тэрэнээ бултыень хуряагаабди, – гэжэ Захааминай аймагай захиргаанай хүдөө ажахын һалбариин таһагые даагшын орлогшо Баир Ласаранов хэлэнэ һэн.

Энээнhээ гадуур шэмэ шүүhэтэй  ногоон гаража, үбhэ ногоон баянаар абтанхай, тиимэһээл үбэлэй сагта  Захааминай адуу мал садхалан ябаха гэжэ батаар хэлэхээр.

“Талха таряагаа манай аба эжынэр һайнаар ургуулжа байгаа, бидэ, үри хүүгэдынь, тэрэ заншалыень, ажалыень мартахагүй гэжэ тарижал байнабди. Газар дээрэ ажаллажа, һайн талха таряа, ургаса абажа байхада, ямар урматайб даа. Таряанай һайн ургахада, нютагай зон адуу малаа, гахай-нохойгоо үдхэжэ эхилнэ. Байдал һайн тээшээ хубилжа эхилнэ ха юм даа. “Мал бариха, ама тоһодохо” гэжэ урданай буряадууд дэмы хэлсэдэггүй байгаа. Юрэдөө, тэнгэриин үршөөлөөр һайн ургаса абанабди. Газараа элдүүрилжэ, һайнаар ажаллажа байбал, хура бороогүй сагташье һайн ургаса абахаар юм ааб даа”, - гэжэ Баир Ласаранов һанамжаараа хубаалдана һэн.

Хүдөөдэ байжа, газараа элдүүрилжэ, нютагаа хүгжөөжэ, ажабайдалаа hайжаруулжа ябаха хэрэгтэй ааб даа. Нютагтаа шударгыгаар ажаллабал,  үлэн хооhон хэншье ябахагүйл даа. Намарай дулаахан үдэрнүүдтэ эдеэшэһэн таряагаа хуряажа ябахада, хэды урматайб! Мүнөө жэлдэ Захааминда  таряанай ургаса  һайн байха гээд багсаамжалагдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаевай дурадхаһан гэрэл зураг