Хүдөө ажахы 5 oct 2022 311

Тэжээл нөөсэлэгдэһөөр

Хүдөө ажахын яаманай сайдай орлогшын ударидалга доро үнгэрһэн суглаан дээрэ хүдөө ажахын мэргэжэлтэд адуу малаа яажа ондо оруулхаб, ерэхэ үбэлжөөндөө хэр зэргэ үбһэ тэжээл бэлдэгдэнэ гээшэб гэһэн шухала асуудалнуудые хараба.

© фото: Эрдэни Раднаевай гэрэл зураг

Мэргэжэлтэдэй багсаамжалһаар,  Буряад орондомнай бүхыдөө 370 мянган толгой мал үбэлжэхэ. Адуу малай жэншэдгүй һайнаар үбэлэй ута нюрга дабахын тула 380 тонно үбһэ тэжээл хэрэгтэй болоно. Мүнөөдэрэй байдалаар хэрэгтэй тэжээлэй 87 хубинь нөөсэлэгдөөд байна. Тэжээл бэлдэлгын ажал үргэлжэлһөөр.

-Байгша оной эхинһээ хүдөө ажахын һалбарида 229,4 сая түхэриг шэглүүлэгдээ. Хүдөө ажал эрхилэгшэд 30 шэнэ трактор болон комбайн худалдан абаа. “Бага олзын хэрэг эрхилэгшэ, олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэлгэ» гэһэн Үндэһэтэнэй түсэлэй аргаар туһаламжа үзүүлэгдэнэ”, - гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаевай гэрэл зураг