Хүдөө ажахы 6 oct 2022 412

Хүдөө ажахы хүгжөөлгэ тухай

Буряадай Толгойлогшо  Алексей Цыденов хүдɵɵ ажахын мүнɵɵнэй байдалаар асуудалнуудта харюусажа, тэдэниие урагшатайгаар шиидхэхын түлɵɵ засаг зургаануудай зүгhɵɵ абтадаг хэмжээнүүд тухай элидхэл бэшэжэ, олоной анхаралда хандуулhан байна.  

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

                                  ТОСХОНОЙ ТΥШЭГ ТУЛГА

«Хүдɵɵ ажахы – элинсэгүүдэй сэргэ» гэhэн элидхэл соогоо Алексей Цыденов Буряад Уласай Засагай газарай хүдɵɵ ажахые бодхоон хүгжɵɵлгын хэрэгтэ нэн түрүүн хүдɵɵгэй  ажаhуугшадай байдал hайжаруулхын түлɵɵ оролдодог гэжэ онсо тэмдэглэнэ.    

- Тус элидхэлэй гол ёhо заршамынь олониие гайхуулха гэжэ тоосоогүй, - гээд, Толгойлогшо үргэлжэлүүлнэ. Yнэн дээрээ хүдɵɵ ажахыhаа гүрэнэй санда ямаршье олзо нэмэлгэ оруулагдадаггүй гэжэ эли. Манай  Буряад Уласта хүдɵɵ ажахын хүгжэлтэ хоёр шэглэлээр ябуулагдадаг: нэгэдэхеэр, ажаhуугшадые ажалаар хангалта, хоёрдохёор, эдеэ хоолой нɵɵсэлгэ.         

Юрын хүнүүд түрэл нютагhаа холо ошонгүй, вахта болон элдэб янзын нэмэри олзын хүдэлмэринүүдые бэдэрэнгүй, түрэл нютагтаа ядамаргүй hайн салинтай, мүнгэтэй түбхинэжэ hууха аргатай.   

Урдань совет засагай үедэшье хүдɵɵгэй hуурингуудhаа хүнүүд томо хотонууд руу нүүжэ ошодог байhан гэжэ эли. Мүнɵɵнэйшье  үедэ хүдɵɵгэй ажаhуугшад хотонууд руу  бүри олоороо нүүдэг болоhон гэжэ мэдэнэбди. Дам саашаа ерээдүйн сагта иимэ байдалай үргэлжэлхэ тухай хэлэгдэдэг.

Тиигэбэшье  гүрэн түрын засаг зургаанууд хүдɵɵгэй ажаhуугшадые хэзээдэшье орхихогүй, хододоо дэмжэлтэ туhаламжа үзүүлхэ үүргэтэй. Тэрээнhээ гадуур  мүнɵɵ залуушуулай хотоhоо хүдɵɵ нютагуудтаа бусажа, үмсын хэрэг эрхилhэн hайн  ушарай жэшээнүүд бии боложо урмашуулдаг.               

Буряад Уласта хэдэн арбаад мянган гэр бүлэнүүд эсэхэ сусахаяа мэдэнгүй, бүхы хүсэ шадалаа зорюулжа, үмсынгɵɵ ажахынуудта ажалладаг. Тэдэнэр ɵɵhэдыгɵɵ, түрэлхидɵɵ эдеэ хоолоор хангахаhаа гадна, үшɵɵ худалдаа наймаанда табижа, бусадые тэжээнэ ха юм.    

Yмсын ажахынхидай ажал хэрэгүүдынь манай ниигэмэй бусад мэргэжэлтэ албануудтай адли зэргэ хүндэтэй ба хэрэгтэй ажал хүдэлмэри!

«Мянгаад жэлнүүдэй туршада элинсэгүүдэйнгээ үеhɵɵ үедэ дамжуулжа, сахин хүгжɵɵhэн хэрэгые хүндэлэн абаад, хүрьhэтэ газартаяа холбоотой ажаhуудаг хүнүүд болоно. Тэдэниие дэмжэн туhалха – манай гол үүргэ», - гэжэ Уласай Толгойлогшо онсо тэмдэглэнэ.      

                                 

                       ФЕРМЕРНΥΥДЭЙ  hУРАЛСАЛ

Саашань Толгойлогшын  хэлэhээр, хүдɵɵгэй hуурингуудай ганса инфраструктурые хүгжɵɵлгын хэрэг ажаhуугшадай байдалые яашье дүүрээр ханган hайжаруулхагүй. Хүнүүдэй тогтууритай байдалтай байхын тулада hайн салин хэрэгтэй.

А.Цыденовэй хэлэhээр, мүнɵɵ дээрээ хүдɵɵ нютагуудай инфраструктурын хүгжэлтэдэ правительствын зүгhɵɵ 840 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаhан. Тэрэнэй хажуугаар  залуу фермернүүдэй hуралсал эмхидхэхэ тухай зорилго табигдаад байна.       

- Фермернүүдэй ажахынууд элдэб янзын хүдɵɵгэй хүгжэлтын программануудаар  3-hаа 10 сая түхэриг хүрэтэр мүнгэндэ хүртэхэ аргатай, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо хэлэнэ.

Тэрэнэй тулада тусхай конкурс-урилдаануудта хабаадажа илаха хэрэгтэй. 

Хэдышье ажалша бүхэриг, сүхэршэгүй хүсэлтэй залуу фермернүүд эрдэм мэдэсын дуталдаhан ушараар эрхилhэн хэрэгээ орхихо баатай болодог. Тиимэhээ мүнɵɵ Буряадай Хүдɵɵ ажахын яаманай дэргэдэ «Информационно – методологическа түб» байгуулагдаhан.      

Тэндэ фермернүүдэй бизнес-түсэбүүд зохёон табигдадаг, хүдɵɵ ажахын оньhон техникын болон бусад онол аргануудай хэшээлнүүд үнгэргэгдэдэг. Тус хэмжээнүүдэй ашаар  фермернүүдэй субсиди абаха хэрэгтэнь ехэ туhаламжа үзүүлэгдэнэ гэжэ тэмдэглэхэнь шухала. Юунэй түлɵɵ субсиди үгтэнэб, тэрэниие яагаад зүбɵɵр хэрэглэхэб, эсэстэнь ямар дүнгүүдые туйлахабиб гэжэ фермер hайнаар ойлгодог, ажал хэрэгээ аша үрэтэйгɵɵр ябуулжа hурадаг.     

Манай регионой хүдɵɵ ажахын мэргэжэлтэдэй эрдэм мэдэсэнь, арга боломжонуудынь дээшэлжэ, ажал хүдэлмэриинь шанар hайжаржа баярлуулна.   

                             ГУСИНООЗЁРСКЫН ТЕПЛИЦЭНΥΥД

Алексей Цыденов фермернүүдэй томо ажахынуудые ба кооперативуудые онсо илган, анхаралаа хандуулна. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр бүхы Буряад Уласые эдеэ хоолоор хангадаг үүргэтэй ха юм.

Мүнɵɵнэй сагай эрхээр энэ ехэ шухала.

Жэшээнь, «Зүүн Сибириин» ба «Николаевский» гэhэн гахайнуудые тэжээдэг комплекснуудай ашаар Буряад орон гахайн мяхаар дуталдадаггүй. Тэдэнэр хоорондоо үрдилдэн тэмсэдэг hэн тула мяханай сэн үлүү ехээр дээшээ бододоггүй.

Тэрэнэй хажуугаар  Гусиноозёрскдо ургасын эдеэнэй теплицэнүүдые барилгын ехэ hайн түhɵɵ түсэб бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй. Мүнɵɵ дээрээ  маанадhаа дулдыдахагүй шалтагаанаар  ажал хэрэгүүд тогтоод байна, мүн лэ инвесторынь hэлгээ. Тиигэбэшье  тус түсэбые манай правительство заабол хүсэлдүүлхэ. Региониие эдеэ хоолоор дүүрээр хангахын хэрэгтэ тус теплицэнүүд маша шухала удха шанартай. Тэрэнэй хажуугаар  Монгол руу ургасын эдеэнэй ехэ экспорт эмхидхэхээр арга боломжо бии.

Шэнэ инвесторэй урда  нэн түрүүн  Буряад орониие үнэгүй огородой эдеэгээр дүүрээр хангаhанай удаа бусад хүршэ регионууд болон хари гүрэнүүдтэ худалдаха гэhэн эрилтэ табигдаhан.

Автор: Баярма Баторова

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа