Хүдөө ажахы 12 oct 2022 723

Хүдөө ажахын мэргэжэлтэ һайндэрөөр

Байгша оной октябриин 9-дэ Буряад Уласай Хүдɵɵ ажахын ба болбосоруулгын үйлэдбэриин хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэлтэ үдэртэ дашарамдуулhан hайндэр тэмдэглэгдэбэ.

© фото: Аркадий Батомункуевай коллаж

Энэ ушараар Буряадай Толгойлогшо  Алексей Цыденов,  Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, хүдɵɵ ажахын сайд Галсан Дареев тус hалбариин түлɵɵлэгшэдые халуунаар амаршалhан байна.     

Энэ hайндэр ургаса таряа таридаг, мал үдхэдэг, эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг мэргэжэлтэдые нэгэдүүлдэг. Эхэ нютагтаа үнэнхэ зүрхэнhɵɵ дуратай, бүхы хүсэ шадалаа газар дэлхэйдээ зорюулжа хүдэлдэг хүнүүд эндэ ажалладаг.

Таряа ургуулагшадай, малшадай, механизаторнуудай, малай эмшэдэй, эдеэ хоол үйлэдбэрилэгшэдэй хүдэлмэриин аша дүнгүүдынь үдэр бүри хүн бүхэнэй шэрээ дээрэ табигдадаг. Манай үйлэдбэринүүд  ганса Буряад Уласай бэшэ, харин бүхы Россиин хэмжээнэй стратегическэ удха шанартай нɵɵсэлгэнүүдэй тоодо сэгнэгдэдэг.

Һүүлэй жэлнүүдтэ хүдɵɵ ажахыда ба эдеэнэй үйлэдбэрилгэдэ hайн хубилалтанууд болоно – шэнэ янзын оньhото техникэ абтана, шэнэ hалбаринууд нээгдэнэ, фермернүүдэй хэрэг хүгжɵɵгдэнэ.   

Мүнɵɵдэр манай гүрэн дотор хүдɵɵгэй ажаhуугшадай байдал hайжаруулха гол зорилго табигданхай. Тэрэ талаар тусхай программа бэелүүлэгдэжэ, хүдɵɵ нютагууднай үе сагай түрүү оньhото аргануудаар хангагдан хүгжэхын түлɵɵ оролдолго хэнэ.                

 Байгша ондо Буряадай дэбисхэр дээрэ ургаса хуряалгын хэрэг урагшатайгаар ябуулагдана гэжэ тэмдэглэхэнь шухала. Мүнɵɵдэрэй байдалаар  40 процент таряалангууд хуряагдажа, 49,4 мянган тонно орооhото таряанай ургаса нɵɵсэлэгдөө.  

Хартаабха 98,7 процент хуряагдажа абтаа. Yнгэрэгшэ жэлтэй сасуулбал, байгша ондо хартаабхын ургаса hайжараа.   

Мүн лэ мүнɵɵ жэлдэ хушалтагүй газарта таригдаhан огородой эдеэнэй ургаса хуряагдаба. Тэрэнь үнгэрэгшэ жэлhээ 20,3 центнерээр баян ургаса абтаба гэжэ тэмдэглэгдэнэ.      

Ургасын тарилгада амжалта туйлаhан аймагууд: .Мухар-Шэбэрэй, Хяагтын, Зэдын.

 

Хүдɵɵ ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэлтэ hайндэрэй үедэ – октябриин 8-9-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Yдэ хотодо «Алтан намар» гэhэн уласай хүдɵɵ ажахынхидай ба болбосоруулгын үйлэдбэриинхидэй продукциин яармаг үнгэргэгдэбэ.

Буряадай ниислэл хотын наймаанай табан талмайнуудаар шэнэ ургасын огородой эдеэн, мяхан, жэмэс, зүгын бал г.м бусад олон янзын хоол элбэгээр дурадхагдаhан байна.   

 

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Аркадий Батомункуевай коллаж