Хүдөө ажахы 20 oct 2022 334

Наратай үдэрнүүдтэ найдан...

Буряад Уласай хүдөө нютагуудай  ажалшад сүлөө забдагүй талха таряагаа хуряан абажа байна. Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев Тарбагатайн, Сэлэнгын болон Хяагтын зарим ажахынуудаар ябажа , таряа хуряалгын ажалай ябасатай танилсаа.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Сайд Галсан Дареев нэн түрүүн Тарбагатайн аймагай Доодо Жэрэм хүрэбэ. Хүдөө ажал эрхилэгшэ Валерий Чебан намарай һүүлшын дулаахан үдэрнүүдые һамбаашалан, ургасаяа хуряажа байба. Тэрэ мянга гаран гектарта шэниисэ, хара таряа (рожь), гэршүүхэ тариһан юм. Теэд хура бороогой оройтожо ороһонһоо боложо, зарим талмай дээрэнь шэниисэ ехээр гандаа. Ургуулһан таряагаа хуряан абахадань, бэрхэшээлнүүд дайралдана. Жэшээнь, комбайн жолоодохо нэгэ механизатор олдоногүй.

Харин Сэлэнгын аймагай Чингис Ухиновай ажахыда ажалшад хүсэд дүүрэн байбашье, техникэ эбдэржэ, ажалыень һаатуулна. Хэды тиигэбэшье  ажалаа тогтоохогүй гэжэ тэдэнэр оролдоно.

Буряадай хүдөө ажахын хүтэлбэрилэгшэ Ноёхон нютагһаа Хяагтын аймагай талада орожо, Виталий Самбуевай ажахыда хүрэһэн байна. Тус ажахы мүнөө жэл анха түрүүшынхиеэ маалинга (лён) тариһан байна.

-Манай Буряад нютагта энэ ургамал хэр зэргэ таараха ааб гэжэ бодолгото болообди. Тиигэбэшье туршаад үзэхэ гэһэн шиидхэбэри абаабди. Яһала таараха, ургаха юумэн байбал даа. Ерэхэ жэлдэ үшөө ехээр тарихабди. Гансал эртэхэн һуулгаха хэрэгтэй юм байна, - гэжэ ажахын түрүүлэгшэ Виталий Самбуев хэлэнэ.  

Шэрүүхэн уларилтай Буряад орон нютагта талха таряа ургуулхань хэзээдэшье бэрхэтэйхэн байгаа. Хэды тиигэбэшье үхэр малай тэжээл өөһэдөө бэлдэхэ ажал хэгдэһээр даа.

-Хуряалгын ажалай хахадыень дүүргээбди, хүдэлмэринүүд үргэлжэлһөөр. Баян ургаса хуряахын тула ажаллахал хэрэгтэй, хүдэлмэри урагшалуулхын түлөө һайн шанартай техникэ хэрэгтэй. Байгша ондо яһала олон хүдөө ажахын шэнэ техникэ худалдан абаабди. Тиигэһэнэй ашаар саг соогоо таряагаа хуряажа байнабди, - гэжэ хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хэлэнэ.

Намарай дунда һарын дүүрэтэр таряагаа хуряан абаха түсэб табигдана, һайн наратай үдэрнүүд байха бэзэ гэжэ хүдөөгэйхид найдана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг