Хүдөө ажахы 26 oct 2022 664

Һүн далай салгидахань гү?

Буряад-монгол зон анханһаа малша арад гээшэ. Хэдэн мянгаад жэлэй туршада эреэгшэ үнеэнэйнгээ һү уужа, амтатай мяхыень эдижэ ябаа ха юмбибди.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Харин мүнөө үедэ газаагаа үхэр мал тэжээжэ байгаашье һаа, хүдөөдэ ажаһуудаг зон наймаагай  һүөөр сайгаа сайлгана. Тиигэбэшье үнеэ һаажа, тэрэнэйнгээ үгэһэн һү урданайнгаа зангаар буйлуулдаг айлнууд байхал даа. Ямаршье ондоо холисогүй һү уухада, зөөхэй тоһо эдихэдэ, бэе махабадташье тон һайн. Буряад Уласай ажаһуугшад сагаан эдеэгээр өөһэдыгөө хангажа шаданагүйбди. Энэ ушарые усадхаха талаар Кабанскын аймагта һү үйлэдбэрилгын фермэ байгуулагдахань.

-2023 ондо һүүлэй үеын оньһон түхеэрэлгэтэй һү үйлэдбэрилдэг ажахы хүдэлжэ эхилхээр хараалагдана. Тэндэ  робот-хэрэгсэлнүүд тодхогдохо. Энэ хэрэгтэ 86,9 сая түхэриг гаргашалагдаха, тэдэнэйнь 19,9 саянь Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай талаһаа грантын аргаар шэглүүлэгдэнэ, - гэжэ Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд дуулгана.

Тиихэлээрээ хүн хүнэг тодожо, үнеэнэй дүрбэн хүхэ шобторжо байхагүй. Робот-хэрэгсэлэй аргаар һаагдаһан һүн сэбэр зандаа соргоор дамжажа, тусхай газарта суглуулагдаха. Тус фермэ Алас Дурна зүгэй тойрогто хоёрдохи оньһон түхеэрэлгэтэй ажахы болохо юм байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг