Хүдөө ажахы 16 nov 2022 495

Баян ургаса

Буряадай хүдөө ажахынууд ургасаяа хуряажа абаад, дүнгүүдээ согсолоо. Тарбагатайн аймагай ажахынууд эгээл эрхим гэжэ элирээ. Шэнэ оньhото аргануудые, hайн шанарай тусхай үрэhэ хүрэнгэнүүдые хэрэглэдэг “ПИК” компани 100-hаа үлүү центнер капустын ургаса абажа, Алас Дурнын регионуудай дунда хоёрдохи дүн харуулжа шалгараа.  

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

- Байгша оной хүйтэн хабартай ба шииг нойтогүй зунай hарануудта газар хүрьhэн хатажа, үбhэ ногоон муугаар ургаа. Тиигээд намарынь,  ургаса хуряалгын эхиндэ, бороо ехээр орожо, hаад ушаруулhан байна. Yнгэрэгшэ жэлтэй сасуулбал, мүнөө hураггүй доогуур хэмжээнэй ургаса абтаба, - гэжэ Россиин хүдөө ажахын түб гэһэн гүрэнэй албанай Буряад Уластахи таһагые даагша Намжил Мардваев мэдээсэбэ.   

Тиигэбэшье тон муу бэшэ. Ажал хэрэгээ hайнаар эмхидхэжэ, үнэнхэ зүрхэнhɵɵ оролдожо хүдэлhэн ажахынууд яhала дунда зэргын ургаса ба үбhэ тэжээл хуряажа абаа.

Буряадай “ПИК” гэhэн компани 24 га газарта хари гүрэнhɵɵ абтаhан үнэтэй сэнтэй hайн шанарай морхообой үрэhэнүүдые тарижа үтэгжүүлээд, уhалалгын «капельна» гэдэг  оньhото аргаар хангаhан юм. Уданшьегүй түрүүшын эшэнүүдэй hайнаар бултайгаад байтар, уhалалгын даамба сүмэржэ соороод, гай тодхор ушаралдаhан юм. Тэрэниие заhабарилгын 5-6 хоногой туршада hая бултайhан морхообой эшэнүүд булта шахуу хатажа хосорhон. Ехэл шаналалтай.  Yнгэрэгшэ жэлдэ тус компани гектарhаа 1000 ц морхооб хуряажа абаhан байна.

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг