Хүдөө ажахы 30 nov 2022 697

Заншалта яармаг

Жэл бүри үнгэр гэгдэдэг мяха наймаалалгын яармаг Буряад ороной ниислэл хотодо декабриин 3-4-эй үдэрнүүдтэ үнгэрхэ.

Яармагта Буряадай хүдөө ажахынхид мяха хүл хүлөөрнь, мяханай зүйлнүүдые, малай дотор, мяхаар болбосоруулагдаһан эдеэ хоолой зүйлнүүдые болон загаһа, загаһан хоолой зүйлнүүдые наймаанда табиха.

- Мяханай сэн тогтонижоруулха зорилготойгоор үнгэргэгдэдэг яармаг заншалта хэмжээ ябуулга боложо, тэндэ хотын ажаһуугшад өөһэдынгөө малшадай тунга ногоондо атаржуулһан адуу малай үбэлдөө эдихэ үүсэеэшье, мүн баһа хаа-яанаһаа асарагдаагүй, республикын фермернүүдэй үйлэдбэрилһэн холисо молисогүй тон сэбэр эдеэнэй зүйлнүүдые тааруу сэнгээр худалдан абаха аргатай. Байгша ондо ажаһуугшадта амар байхаарнь зургаан газарта яармагууд үнгэргэгдэхэ юм, - гэжэ Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хоол хүнэһэнэй ба болбосоруулгын таһагта тэмдэглэнэ.

Улаан-Үдын захиргаан ТРЦ «Capital Mall» (Автомобилистнүүдэй проспект, 4а- 1), наймаанай «Крестьянский» комплекс (Тулаевай гудамжа, 108), Түбэй базаар (Балтахиновай гудамжа, 9); «Народный» дэлгүүр ТЦ «Первый» (Корабельная гудамжа, 32); зуудахи хороонуудай наймаанай талмайнууд (Бабушкинай гудамжа, 189); «Табар» ООО (Сэлэнгын Зүүн эрье, Дорожная гудамжа, 30) гэһэн талмайнуудта яармаг үнгэргэхэ гэжэ шиидхээ.

Яармагта хабаадаха хүдөөгэй түлөөлэгшэдэй мэдүүлгэнүүд: 8(3012) 55-29-68, 55-29-98 утаһануудаар абтаха.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ