Хүдөө ажахы 14 dec 2022 864

Шэнэ фермэ

Зэдын аймагта һү һаалиин  шэнэ фермэ ашаглалгада тушаагдаа.
Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов нютагай зониие өөһэдын жэнхэни эдеэ хоолой зүйл болбосоруулха үйлэдбэритэй болоһоорнь амаршалаа.

Энэ  хадаа республикада бэелүүлэгдэһэн эгээл ехэ грантова түлэбүүдэй нэгэн болоно.

«Баян» СПК-гай түлэб мүнөө хүдэлжэ байһан һү һаалиин фермые үшөө 200 толгой үнеэдээр олон болгоно. Бүхыдөө 400 үнеэн һаагдажа байха юм. Фермэдэ жэлэй хугасаада 900 гаран тонно һүн һаагдахаар хараалагдана.

- Иимэ үйлэдбэринүүдые байгуулхадаа, бидэ хэдэн зорилгонуудые бэелүүлнэбди. Нэгэдэхинь, эдеэ хоолоор хангалгын асуудал шиидхэнэбди. Хоёрдохи зорилго – хүдөө нютагта ажалай һууринуудые байгуулга, хүдөө ажахые хүгжөөлгэ, заншалта ажабайдалаа сахилга болон хүдөө нютагуудта ажаһуудаг хүн зоной амидаралай шанар дээшэлүүлгэ. Мүн олзын хэрэг эрхилэлгые эдэбхижүүлхэ, сагаан эдеэ болбосоруулгые хүгжөөхэ. Тиимэһээ энэ түлэб манда ехэ удха шанартай. Энэ фермэдэ 30 сая түхэригэй дэмжэлгэ үзүүлэгдээ, ехэнхинь республикын мүнгэн зөөри", - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Энэ мүнөө үеын түрүүшын автоматизированнэ фермэ, энээнтэй жэшэмэ ондоо үйлэдбэри Буряад орондо үгы. Малай байрын агаарай температура шалгадаг хэрэгсэлһээ гадна, эндэ хэгдэжэ байһан бүхы ажалнууд мүнөө үеын хүтэлбэри болон хиналта доро табигданхай. Үнеэдые һааһанай удаа аппарадуудһаа мэдээсэл Wi-Fi аргаар компьютерта дамжуулагдана. Малда ямар хоол үгтөөб гэһэн мэдээсэл мүн харагдана. Үнеэн хэды дахин тугаллааб, һэргылэмжын тарилганууд хэзээ табигдааб, юугээр үбшэлөө һэм гэхэ мэтын мэдээнүүд баһал байна. Бүхы мэдээсэлнүүд саг дары шэнжэлэгдэнэ, тиигээд тэдэнэй дүнгүүдээр  шиидхэбэринүүд абтана. Тэжээлынь ходо шэнжэлэгдэжэ байна.

"Энэмнай бүхы ажаябуулгымнай эхин гэжэ би тоолоноб. Гүрэнэй саг үргэлжын дэмжэлгээр һү һаалиин һалбари хүгжэхэ гэжэ этигэнэб. Бүхы түхеэрэлгэнүүд манай гүрэндэ бүтээгдэһэн", - гэжэ "Баян" СПК байгуулагша Анатолий Баранов хөөрэнэ.

"Мал һүрэгые бүхыдэнь хаража байхаһаа гадна, үнеэн бүхэнэй мүнөөдэрэй байдал ойлгон сэгнэжэ, хэды шэнээн һү үгөөб, ямар холисотой тэжээл тэрээндэ хэрэгтэйб, юу нэмэхэб, хороохоб гэжэ харуулжа байха тусхай компьютерна хэрэгсэлнүүд байгуулагданхай", - гэжэ шэнэ цехэй өөрсэ онсонуудые Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев тайлбарилаа.

Буряад орондо ерэхэ жэлдэ үшөө дүрбэн һү һаалиин фермэнүүдые байгуулхаар түсэблэгдэнэ. Тэдэнэй нэгэндэнь бүхы ажалнуудые рободууд хэжэ байха юм гэжэ сайд хөөрэбэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ