Хүдөө ажахы 21 dec 2022 544

Түрүүлхэ хараатай

Декабриин 17-до Яруунын Үльдэргын ажахыда Хүдөө ажахын үдэр тэмдэглэгдээ. Хорон хамшагһаа боложо, хоёр жэлэй туршада энэ һайндэр тэндэ эмхидхэгдээгүй байгаа.

Эгээл тиимэһээ һүүлэй гурбан жэлэй дүнгүүдээр тоосоо «Үльдэргэ» СПК-гай захирал Булат Будажанаев хэбэ. Жэлһээ жэлдэ гаргаша ехэ болоно гэжэ тэрэ мэдээсээ. Жэшээлхэдэ, МТЗ түхэлэй унаа 2012 ондо 680 мянгаар худалдан абаа һаа, 2021 ондо 1 сая 800 мянгаар абаһан байна. Техникэ хуушарха, эмдэрхэ гэжэшье байна. Ганса 2021 ондо 3 сая түхэриг хэмжээнэй запчастьнуудые абаабди гэжэ дуулгана. Теэдшье мүнөөдэрэй орёо байдалда тус ажахы олзо оршотойгоор хүдэлхэ гэжэ оролдоно, саашадаа Буряадтаа түрүү ажахы болохо хараа түсэбтэй юм. Илангаяа Хальмагай болон Үбэр Байгалай хизаарай эрдэмтэдтэй – Цырен Улюмджиевтэй, Бадма Базаронтой нягта холбоотойгоор ажалаа ябуулна. Тэдэнэй туһаламжаар адуу малаа хэмэл аргаар олошоруулха хэрэг үндэр дээрэ табигдаа. Жэшээнь, 1 хусаһаа абтаһан һалайгаар 100 эхэ хонидые үрэжүүлхэ аргатай юм.

Россиин можо нютагуудай ажахынуудай түрүү оньһон аргануудые Булат Будажанаев СПК-даа нэбтэрүүлнэ. Тиигэхын тулада тэрэ өөрөө Алтай,  Яхад, Тыва, Хакаси болон Хальмаг Уласуудаар ябажа харана. Жэшээнь, үбэлэй хүйтэндэ халаагдаһан уһаар үхэр малаа уһална. 200 литр уһа нэгэ доро халаагаад урдахуулна. Бүлеэн уһа ууһан мал тобир тарган ондо ороно ха юм. Үшөө тиихэдэ үбһэ тэжээлээ адуу малай дураараа дэбһэхэгүйн тулада мүн лэ оньһон арга хэрэглэгдэнэ. Эдэ бүгэдые хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Булат Цыренжапов гүүртэнүүдээр ябажа хараад, үндэрөөр сэгнэбэ.

Хүдөө ажахын үдэртэ заншалта ёһоороо Баярай бэшэгүүд, үнэ сэнтэй бэлэгүүд бүхы хүдэлмэрилэгшэдтэ барюулагдаа. Энэ ажахыда ажалшан бүхэндөө, хүндэтэ ветерануудтаа анхаралтайгаар хандадаг – жэл бүри нэгэ саяһаа үлүүтэй мүнгэ тэдэндээ преми болон бэлэг болгон дамжуулдаг юм. Хүдэлхэ түлэг наһандаа ябаһан залуу хүдэлмэрилэгшэдынь сэрэгэй тусхай операцида абтанхай. Тэдэнээ ехэ хүлеэнэб гэжэ Булат Будажанаев хэлэнэ һэн.

Автор: Владимир ШИРАПОВ​

Фото: Владимир Шираповай гэрэл зураг