Хүдөө ажахы 21 dec 2022 768

Хальмагһаа халан абахаяа

Буряадай хүдөө ажахын түлөөлэгшэд Хальмаг ошобо.

© фото: ulan.mk.ru

Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев, яаманай мэргэжэлтэд, эрдэмтэд,  фермернүүд делегациин бүридэлдэ ороһон байха юм. Хальмагта мал үдхэлгын дүй дүршэл халан абаха зорилго Буряадай түлөөлэгшэд урдаа табижа, фермернүүдэй ажахынуудай ажал хэрэгүүдээр танилсаа,  хальмаг үүлтэрэй үнеэдые яажа  харууһалнаб   гэжэ хараа.

-Аха дүү хальмагууд маанадтал адли нүүдэл байдалтай, үхэр, адуу, хони ямаадые үдхэдэг арад ха юм. Тиимэһээ тэдэнэй ажал хэрэгүүд манай һонирхол татаа. Мүнөөдэр Хальмагта эбэртэ бодо малаа ямар аргануудые хэрэглэн харууһалнаб гэжэ илангаяа һонирхообди, - гэжэ Галсан Дареев хэлэнэ.

 

Буряадай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай уулзалганууд  Хальмаг Уласай Засагай газарта эмхидхэгдээ, гадна гүрэнэй дээдэ һургуулиин оюутадтай һонин хөөрэлдөөн болоо.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: ulan.mk.ru