Хүдөө ажахы 12 jan 2023 543

​Монголдо зуд ерэбэ

Монгол ороной Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой талаар яаманай үгэһэн мэдээгээр, 2022 ондо бүхы адуу малай тоо толгой 71,1 сая хүрөөд байгаа. Иимэ саһа ехэтэй үбэлэй һүүлээр табан хушуу малай тоо доошолхонь мэдээжэ. Малай иигэжэ хосорхые монголшууд сагаан зуд гэжэ нэрлэдэг юм.

Үбһэ тэжээл бэлдэдэггүй, харин бэлшээриин һайниие бэдэрээд, адуу малаа үсхэбэрилдэг монголшуудта саһа ехэтэй үбэл болоходоо, иимэ бэрхэшээл асарна. Зузаан саһан хүнжэлөөр хушаатай мүртөө хатуу хүнгэрэг дороһоо хагда малтажа, үхэр малда эдихын аргагүй болоно бшуу. Адуу малайнгаа тобир тарганаар ондо ороходонь, баян бардам һуудаг малшадта иимэ сагаан зудай ерэхэдэнь, аймшагтай даа. Тэжээжэ байһан табан хушуу малайнгаа хосоржо байхыень харахада, юун һайн байхаб даа.