Хүдөө ажахы 19 jan 2023 387

Хони ямаадай харалга

Үүлтэртэ хонидой Бүхэроссиин харалганай 2-дохи шата хүршэ Үбэр Байгалай хизаарай ниислэл Шэтэ хотодо үнгэрхэ болобо. Харин түрүүшын шатань Дагестанай Махачкала хотодо байгша оной май һарада эмхидхэгдэхэ.

© фото: Үбэр-Байгалай хизаарай хүдөө ажахын яаманай дурадхаһан зураг

Хүдөө ажахын үйлэдбэриин харалга болон яармагуудай болохо үдэрнүүд, газарнууд баталагдаа. Тэдэнэй тоодо Шэтэ хотодо үнгэргэгдэхэ хонидой, мүн ямаадай харалга оролсобо, - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайдай орлогшо Александр Тюкавкин хэлэбэ.

Махачкала хотодо үнгэрхэ харалга-дэлгэсэдэ гүрэнэй баруун талада ажаһуудаг хонишод эгээл һайн шанартай хони ямаадаа харуулха.

Сибириин болон Алас Дурна зүгэй хонишодой сугларжа, иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэдэг газарынь анханһаа хойшо Шэтэ хото юм. Тэрээнһээ уламжалан, тус выставкэ манайда эмхидхэгдэхэ гэжэ шиидхэгдэһэн байна. Ураал хадаһаа зүүлжээ байдаг хонишод нажарай эхин һарын түрүүшын үдэрнүүдтэ манай нютаг буужа эхилхэ, - гэжэ хүршэ можын хүдөө ажахын сайдай орлогшо дуулгана.

Нёдондо Шэтэ хотодо үнгэргэгдэһэн Сибириин болон Алас Дурна зүгэй үүлтэртэ хонидой болон ямаадай XVIII выставкэ үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн бэлэй. Эмхидхэгшэд Ород Уласай Хүдөө ажахын яаманай зүгһөө магтаалда хүртэһэн байна.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Үбэр-Байгалай хизаарай хүдөө ажахын яаманай дурадхаһан зураг