Хүдөө ажахы 1 feb 2023 345

Урьһаламжа

Буряад Уласай фермернүүдтэ ба хүдɵɵгэй хубиин ажахын эзэдтэ банкнууд бага түрэсэтэй урьhаламжа мүнгэ үгэжэ эхилбэ. Хүнгэлэлтын тогтомол хэмжээниинь 5 хубиһаа дээшэ бэшэ юм.    

© фото: Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайтһаа

Хүнгэлэлтэтэй урьhаламжа хэдэн янзаар хубаардаг:

- 1 жэл хүрэтэр богони болзортой урьhаламжа -  хабарай тарилгын хүдэлмэринүүдтэ, залуу мал hүрэг, малай тэжээл, эм домуудые, талха, хартаабха, hү, мяха г.м. худалдажа абахын хэрэгтэ;     

- 2-hоо – 15 жэл хүрэтэр инвестиционно урьhаламжа – барилгын, шэнэлэн заhабарилгын, оньhон техникэ шэнэлэлгын, хүдɵɵ ажахын шэнэ хэрэгсэлнүүдые, техникэ худалдажа абахын тулада үгтэдэг;

Хүнгэлэлтэтэй урьhаламжын мүнгэн ɵɵрын хэрэг эрхилдэг ба «Мэргэжэлтэнэй олзо оршын налог» хэрэглэдэг ажахынуудай эзэдтэ үгтэхэ эрхэтэй

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайтһаа