Хүдөө ажахы 16 mar 2023 232

Хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа

Буряадаймнай хүдөө үйлэдбэрилэгшэд ажахынгаа хүгжэлтэдэ хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа абаха аргатай болобо. Тус урьһаламжа Хүдөөгэй коопераци дэмжэлгын жасаһаа үгтэхэ юм. 2018 ондо байгуулагдаһан энэ жаса хүдөөгэй үйлэдбэрилэгшэдтэ 168,5 сая түхэригэй туһаламжа үзүүлээд байна.

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай дурадхаһан зураг

Жасын хүнгэлэлтэтэй урьһаламжын аргаар хүдөө ажахын эмхинүүд шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдые худалдан абажа шадаһан байна. Жэшээнь, үйлэдбэриеэ үргэдхэжэ шэнэлхэдэ, 70 хуби мүнгэн гүрэнэй талаһаа үгтэнэ, 10 хуби мүнгэ хүдөө ажалшад өөһэдөө оруулна, харин үлэгшэ 20 хубинь гаргашаяа тус жасын урьһаламжаар хаахада болоно.

Тэрэнэй хажуугаар худалдажа абаһан техникын түлөө гаргашалһан мүнгэнэйнгөө 50 хубииень бусааха аргатай. Тиигэхын тула Ород Уласай Хүдөө ажахын яаманда мэдүүлгэ бариха хэрэгтэй. 

Хүдөө ажахы эрхилдэг нютагаархиднай гүрэнэй талаһаа дэмжэлтэдэ хүртэхэеэ һанабал, энэ хаягаар хандажа, бүхы һонирхоһон асуудалнуудтаа харюу абаха аргатай: Улаан-Үдэ хото, Хахаловай гудамжа, 4 а  412-дохи таһалга. Утаһан: 8 (902) 456-15-43.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай дурадхаһан зураг