Соёл уралиг 24 apr 2020 2274

​Бүхэдэлхэйгээр тараhан буряад хатар

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряадай гүрэнэй дуу ба хатарай «Байгал» театрай зүжэгшэд энэ бэрхэтэйхэн сагта нютагаархидаа уянгата дуугаараа, согтой хатараараа баярлуулха гэжэ шиидээд, Интернет сүлжээнэй арга хэрэглэжэ, хоёр дахин шууд тоглолтонуудые үгөөд байна. Энэл театрай хатаршан Арсалан Санданов хани нүхэр Александратаяа гэртээ хатарһан бүжэгэйнь видео-буулгабари дэлхэй дүүрэн таража, 1 саяһаа үлүүтэй зон хараһан байна. Тиигэжэ наһатайшье зон, үхибүүдшье тэрэнииень халан абаад, дууряан бүжэглэжэ мэдэнэ. 

- Театрайнгаа хүтэлбэрилхы һалбариин гэшүүд суглаа зарлажа, яагаад энэ тохёолдоод байһан үедэ ажалаа ябуулхамнайб гэжэ хөөрэлдэхэдөө, шууд тоглолто ябуулха тухай шиидхэбэри абаһан байнабди. Удаань энэ тоглолтодоо ямар дуун хэнэй гүйсэдхэлгэ доро зэдэлхэб, хүгжэмшэд ямар аялгануудаа зэдэлүүлхэб, бүжэгшэд юу хатаржа харуулхаб гэһэн тусхай түсэб табигдаа, - гээд, тус театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов хөөрэнэ. 

Интернет сүлжээнэй олон ондоо холбоонуудые хэрэглэжэ, зүжэгшэд уран бүтээлээ үргэн харагшадтаа хүргэнэ. Жэшээнь, You Tube видеохостинг хэрэглэжэ, урид буулгагдаһан томо-томо тоглолтонуудаа табихадань, дуратай дуушадтаяа дахинаа уулзаха арга харагшадта олгогдоо бшуу. Тиигэжэ хэдэн жэлэй туршада таһалгаряагүй зэдэлжэ байдаг «Баян талын аялга» гэһэн түсэл харуулагдаа. Instagram холбоондо нэгэ сагай туршада шууд концерт-наадан гарана, харин Facebook холбоондо богонихон видео-буулгабаринууд толилогдоно.

- Би энэ хатар хатаржа байһанаа буулгаад, Интернет руу ябуулхадаа, арадай дунда иимэ һонирхол татаха гэжэ юрэдөө ойлгоогүйб. Гэртээ һуужа хашараад, суг хүдэлдэг нүхэдөөрөө хэлсээд, иимэ юумэ бүтээжэрхёобди, - гэжэ челлендж тухайгаа бүжэгшэн Арсалан Санданов хэлэнэ.

Арсалан бүри бага байхадаа, хатарта дуратай һэн. Тэрэнэй эжы һургуулиин хүүгэдтэ хатарай хэшээл заадаг байгаа. Һургуулияа дүүргэхэдээ, экономист мэргэжэлтэй болохо һанаатай шалгалта тушаажа байтараа, арайл нэгэ оноо багаар абажа урагшагүйдөө. Тиигэжэ БРУКИ-да хатаршанай һургуулида абтажа, мэргэжэлтэ бүжэгшэн боложо гараһан юм. Тэбхэр 20 жэлэй саада тээ «Байгал» театрай хатаршан боложо ороод хүдэлжэ байтараа, Агын «Амар сайн» гэһэн дуу, хатарай ансамбль руу шэлжэн ороһон. Тэндээ табан жэлэй туршада ажаллаад, һөөргөө түрэл театраа бусаад, мүнөө болотороо ажаллана.

- Аяар саяһаа үлүүтэй зон дэлхэйн алишье захада бидэ хоёрой хатар дууряажа хатархадаа, заабол буряад хубсаһанай нэгэ зүйл үмдэхэ ёһотой юм. Гутал, бүһэ, малгай - алинииеньшье үмдэхэдэ болоно. Дүрбэн ханадаа бэеэ хаагаад байхада, хүндэшэг юм ааб даа. Энээхэн сагта нютагаархидтаа багаханшье баяр асарааб гэжэ һанахада, сэдьхэлдэ дулаан болоно, - гэжэ мэдээжэ хатаршан хэлэнэ.

Бүмбэрсэг дэлхэйн алишье талада таража һууһан буряад арадаа нэгэ хатарай аргаар нэгэдхэжэ шадаһан «Байгал» театрай бүжэгшэд амаргүй шухала хэрэг үүсхээ. Гансашье хатар хатарна бэшэ, мүн театрай дуушадай тоглолто аһан дуратайгаар шагнагшаднай хүлеэн абана. Холо ойгуур һууһан буряад арад түмэмнай: «Энэ дуу шагнуулыт, тэрэ дуушаниие хүлеэнэбди», - гэжэ байжа бэшэжэ, өөрынгөө дурадхал оруулна.

- Ерээдүйн тоглолтонуудаа харагшадайнгаа дурадхалнуудые хараадаа абан, түсэбөө табихабди. Шууд дамжуулхаһаа гадуур урид буулгаад, тэрэнээ бүридхөөд табиха түсэбтэйбди. Һанаһан хэрэгүүд олон, - гээд, Жаргал Жалсанов һанамжаараа хубаалдана. 

Дуушадшье үни удаан тайзан дээрэ гаража, үнэн сэхэ шагнагшадтаяа уулзахаяа хүлеэжэ байһаар.

- Үни удаан тайзан дээрэһээ дуулаха, наадаха арга үгы байхадань, тон муу шэнги байна. Бүхы юумэн түргөөр хуу байрадаа ороһой даа. Интернедэй аргааршье һаань, түрэл болоһон харагшадтаяа уулзаһандаа, амаргүй баяртай байнаб, - гэжэ Ганаа дуушан хөөрэнэ. 

Тахал үбшэн түргөөр бууража, анханаймнай байдал энэ бэеэрээ ерэнэ бэзэ гэжэ найдаад һуухаһаа бэшэ, манда арга байна аал? 

Гэрэл зурагууд instagram.com

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман