Соёл уралиг 30 jun 2020 472

Буряад хутага үйлэдбэрилхэ мастерской улас дотор байгуулагдаха

Жигжит Баясхалановай «Хутага» гэһэн түсэл Буряадай Толгойлогшо дэмжэбэ

Буряад хутагануудые үйлэдбэрилхэ «Хутага» гэhэн түсэл Буряад Уласта бэелүүлэгдэхэ. Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай холбооной гэшүүн Жигжит Баясхалановай үүсхэл июниин 29-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов дэмжэбэ.
Мүнөө уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман хабаадалгатайгаар энэ түсэлдэ тааруу талмай бэдэрнэ. Улаан-Үдэдэ үйлэдбэриин цехэй тоног түхеэрэмжэ бии. 350 дүрбэлжэн метрэй талмайда hэлмэ хурсадаха, арhа ба модоор үйлэдбэрилхэ мастерскойһоо гадуур, буу зэбсэгэй хэрэгтэ hургаха, фотозоно ба худалдаа найманай дэлгүүрнүүд хүдэлхэ. Олон янзын хутаганууд гэртээ хэрэглэхэ, бэлэг болохо хутаганууд наймаанда дэлгэгдэхэ.
Мүнөө дээрээ Жигжит Баясхаланов Санкт-Петербургда багахан мастерскойтой, тэндээ буряад хутагануудые бүтээдэг. Буряадай мастерской соо ганса үйлэдбэри нээжэ, худалдаа эмхидхэхэ бэшэ, уран зураашадые, алташа дархадые hургаха түсэбтэй.
- Ехэ хэмжээнэй бренд байгуулха хүсэл намда бии. Тэрэнэй ашаар, үндэhэн хутагануудаар манай соёл харуулха ашатай байнабди. Бидэнэр өөрынгөө мастерской дэлгэрүүлхынгээ хажуугаар, Буряадай буу бүтээгшэдэй арга шадабарииень хүгжөөхэ hанаан байна. Хутагануудые бүтээхэ гээшэ хадаа өөрын онсо оньһотой. Буряадтамнай уран гартан олон. Энэ түсэлэй ашаар дүй дүршэлтэй буу бүтээгшэд мэдэхэ бүхы эрдэмээ, нютагайнгаа бэлигтэй залуушуулда дамжуулха аргатай, - гэжэ Жигжит Баясхаланов хэлэбэ.
Жигжит Баясхалановай тэмдэглэһээр, Ородой Холбоото Улас дотор буу үйлэдбэрилгэ хүгжэнхэй. Тула ба Златоуст хотонуудта, Дагестан ба Яхадта суута заводууд бии. Буряадай хутаганууд баhа иимэ суутай болохо гэжэ тэрэ hанана.
- Бидэндэ харуулха юумэн бии. Буряадай хутагануудые ганса уласта ба гүрэн соогоо дэлгэрүүлхэ бэшэ, үшөө холо хари гүрэнүүдтэ дэлгэрүүлхэ зорилготойбди. Бидэнэр бүтээһэн хутагануудаа Германи, Франци, Итали гүрэнүүдэй үзэсхэлэнүүдтэ дэлгээбди. Январь hарада Хитад ошообди. Бүтэлнүүдтэеэ танилсуулхадаа, Буряадта завод хэрэгтэй гэжэ ойлгообди. Үндэhэн хутагануудай ашаар буряад соёлтой танилсуулха, үшөө бэлигтэй залуушуулай зохёохы бэлиг шадабари бэелүүлэгдэхэ, - гэжэ уран дархан тэмдэглэбэ.
Саашадаа мастерской гүрэнэй эмхи зургаанууд, үзэсхэлэнгүүд ба музейнуудтэй хамта хүдэлхэ түсэбтэй.
Тобшо мэдээн:
Жигжит Баирович Баясхаланов — алташа дархан, буу бүтээгшэ, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай холбооной гэшүүн, уран hайхан хутагануудые ба үндэhэн маягаар скульптурануудые бүтээдэг автор. Тэрэнэй ажалнуудта үндэhэн буряад маяг ба өөрэйнь онсо янза тодоор үзэгдэнхэй.

Бүтээлнүүдтээ уран дархан уг гарбалайнгаа баян түүхэ, үбэ баялиг, буряад эпос, болон үндэһэн хубсаһанай шэмэг болон угалзануудые хэрэглэнэ.
Үшөө тиихэдэ уран дархан арадай аман зохёол, элинсэг хулинсагай ажабайдал, тэдэнэй шажан мүргэл шэнжэлжэ, түүхын номууд ба бэшэгүүдые уншадаг.
Жигжит Баясхаланов абаяа дууряажа, алташа дархан болоһон байна.
Мүнөө Жигжит Баясхаланов Санкт-Петербургда хүдэлмэрилдэг. Тэндэ өөрынгөө мастерской-студи нээжэ, Ородой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудһаа сугларһан уран дархашуултай хамта үндэhэн хутагануудые ба скульптурануудые бүтээдэг.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА