Соёл уралиг 10 jul 2020 459

​Хөөмэй дуу гүйсэдхэгшэдэй фестиваль онлайн аргаар үнгэрхэ

© фото: Уласай арадай уран бүтээлэй түб

Буряад, Тыва, Алтай, Монгол болон Хитадай Дотор Монголой гүйсэдхэгшэд хабаадалсахаяа мэдүүлбэ. Хоолойгоо шахажа дуулалга хадаа, тойроод байhан замбуулинтай хүнэй харилсаанай эгээл урданай арга боломжо болоно. Буряадай соёлой түүхэдэ хоолойгоо шахажа дуулалга үльгэр домогуудые, байгаалиин, тэнгэриин, газарай, уhанай, галай абяануудые, амитадай болон шубуудай хэлэ дабтан гүйсэдхэлгэ хэрэглэгдэдэг байгаа. Иимэ аргаар дуу гүйсэдхэжэ шадаха хүнүүд үсөөн.
2000 онуудай эхиндэ Уласай арадай уран бүтээлэй түб уласхоорондын зургаан мүрысөө, олон талмайнуудые, хоолойгоо шахажа дууладаг  hуралсал үнгэргөө. Энэ жэл мүрысөөн заочно аргаар үнгэргэгдэхэ. Илагшадые жюри видео буулгабаряар хаража шэлэхэ. Харин харагшад  зохидшооһон дуушаниие «Вконтакте» гэhэн социальна сеть соо РЦНТ-эйн хуудаһан дээрэ hунгаха аргатай.
Хабаадагшад 7 наhанhаа 14-тэй болотор, 15-hаа дээшээ наһатайшуулай хоёр илгаагаар тэмсэхэ. Эгээл эрхим гүйсэдхэгшэд гала-концертдэ хабаадаха. Тэрэнэй дамжуулга июлиин 27-ндо «РЦНТ Бурятия» гэhэн Ютуб канал дээрэ болохо. Энэ жэл «Дыхание Земли» Буряад Уласай Засаг түрын аша туһаар эмхидхэгдэнэ.

Фото: Уласай арадай уран бүтээлэй түб