Соёл уралиг 28 sep 2020 1437

Буряад драмын театра шэнэ зүжэг  - «Амиды бусаһанайш түлөө»

Шэнэ зүжэг харагшадгүйгөөр табигдаа

Цырен-Дондок Хамаевай «Хэнзэ ногоон» гэһэн романаар найруулагдаһан «Амиды бусаһанайш түлөө» гэһэн зүжэг Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулжа, май һарада табигдаха гэжэ түсэблэгдэһэн байгаа. Теэд коронавирус үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа харагшадгүйгөөр, сурбалжалагшадые урижа, сентябриин 26-да зүжэгэй премьерэ үнгэрөө.

«Амиды бусаһанайш түлөө» гэһэн зүжэг Саян Жамбалов найруулан табяа. Зүжэгэй уран зураашан – Анна Бубнова, хүгжэм найруулагша – Сойжин Жамбалова, хатар найруулагша – Артур Ощепков.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан сэрэгшэдэй, ара талын хүдэлмэрилэгшэдэй зүрхэ сэдьхэл яагаад хайлуулхаб, яагаад дахинаа дурлажа, баясажа, жаргажа һурахаб? Шуһата байлдаан дүүрээшье һаа, һанаа бодолыень эзэлһээр ... Зүжэгэй үйлэ хэрэгүүд 1945-1945 онуудта хүдөө нютагта болоно. Дайнай һүүлээрхи шэрүүн жэлнүүдтэ ажаһуугшад зол жаргалтай һуухын түлөө оролдоно. Байгаалиин жама ёһоор, сабшагдаһан ногоон дахин дахин ургадаг ха юм. Хэнзэ ногоон…  

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК