Соёл уралиг 28 sep 2020 601

​Нэрэ зэргэһээ арсаа

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ онсо шалгарһан нэгэ буряадта Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэ олгохо гэжэ шиидхэбэд. Харин тэрэ буряадынь таһа арсаба. Армиин особый отдел гэһэн бүридэлэйхид энэ ябадалаа тайлбарилжа бэшэхыень дурадхаба. Тэрэ буряад иигэжэ бэшэбэ:

“Би буддын шажан баримталдагби. Амида амитаниие алаха гээшэ хорюултай гээд һургаал соонь хэлэгдэдэг. Теэд энэ аймшагтай дайнда Эхэ ороноо хамгаалжа, үйлынь үриие нимгэдхэлсээб. Удангүй дайн дүүрэхэ, амгалан байдал тогтохо. Тиихэдэнь би өөрынгөө, хубиингаа үйлын үриие амсаха болохоб. Энэ ехэ үндэр нэрэ хүнүүдые хюдаһанайнгаа түлөө олооб гэжэ хүүгэдтээ харуулжа ябаха дурамгүй. Дайн тухай дурсалга энэ нэрэ зэргэтэйгээ сугтаа дайнай болоһон талмайда үлэг лэ даа”.

Игорь МУХАНОВАЙ  “Дождь из цветов» гэһэн номһоо оршуулагдаба

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ