Соёл уралиг 19 oct 2020 461

Захааминай "Эдир Будамшуу"

«Эдир Будамшуу – 2020» гэһэн харалган Захааминай аймагта эдэ үдэрнүүдтэ боложо дүүрэбэ.

Аймагай үхибүүдэй нэмэлтэ һуралсалай түбэй мэргэжэлтэд тус харалганиие эмхидхэжэ, эгээл бэрхэ, буряад хэлэеэ һайн мэдэхэ, шуран хүбүүдые элирүүлбэ. Хабаадагша бүхэн монолог, уран шүлэг уншаба, нэгэ дуу гүйсэдхэбэ.

Ородой Холбоото Уласай, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Олег Дамдинович Бабуевай ударидаһан шүүгшэд иимэ дүнгүүдые гаргаба:

Шангай түрүүшын һуури Дүтэлүүрэй дунда һургуулиин һурагша  Эрдэм Цыренов эзэлээ. Хоёрдохи һуурида Хуртагын дунда һургуулиин эгээл бэрхэ һурагша  Бато Цыренов гараа. Гурбадахи һуури Үлэгшэнэй дунда һургуулиин һурагша Санжи Дамдиновта олгуулагдаа.

Жюрин гэшүүд эдир артистнарта дипломуудые, бэлэгүүдые барюулжа, саашадань амжалта хүсэжэ, заатагүй һанаһанаа бэелүүлхыень, урагшаа сэхэ дабшан ябахыень үнэн зүрхэнһөөнь хүсэбэ.

Фото: minkultrb.ru