Соёл уралиг 25 nov 2020 421

​«Эдир Будамшуу-2020» гэһэн уласхоорондын харалга-мүрысөөн Буряад Уласта онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Эдир Будамшуу-2020» гэһэн уласхоорондын харалга-мүрысөөн ноябриин 27-до онлайн түхэлөөр үнгэргэгдэхэнь.

Заншалта болоһон урилдаанда 7-17 наһанай хүбүүд хабаадаха юм.

Мүрысөөнэй шэлэн абалгын түрүүшын шатада ноябриин 20 болотор хабаадагшад видео-буулгабарияа эльгээһэн байна.

Энэ мүрысөөндэ илаһан үхибүүд Баярай бэшэгүүдээр ба мүнгэн шангуудаар урмашуулагдаха. Түрүүшын һуурида – 10 000 түхэриг, хоёрдохи һуурида – 7000 түхэриг, гурбадахи һууриин түлөө 5000 түхэригэй шангууд бэлдэгдэнхэй гээд, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана. Гэхэтэй хамта, мүрысөөнэй Гран-при шанда хүртэһэн «Эдир Будамшуу» 15000 түхэригэй шанда хүртэхэ.

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр, «Будамшуу» гэһэн ниитын соёлой түб, Буряад Уласай Соёлой, Болбосоролой, Тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманууд энэ мүрысөө эмхидхэнэ. Мүрысөөндэ хабаадагшад дуратай уран зохёолшодойнгоо шүлэгүүдые, буряад зүжэгүүдэй багахан хэһэгүүдые болон арадай гү, али буряад, хальмаг, монгол болон ород композиторнуудай зохёон найруулһан дуу дуулажа, тэрэнэйнгээ видео-буулгабаринуудые эртээнһээ эльгээхэ даабаритай байһан юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман