Соёл уралиг 15 jan 2021 406

​Буряад уран зохёол хэблэхэ талаар «Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн мүрысөөн соносхогдобо

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад уласай соёлой яаман буряад зохёолнуудые хэблэхэ талаар мүрысөө соносхобо. Мүрысөөндэ оролсохо гэбэл, 2021 оной январииин 14-һөө февралиин 11 болотор мэдүүлгэнүүдые Буряад Уласай соёлой яаманда оруулха хэрэгтэй.

Буряад хэлэн дээрэ хэблэл сахин хамгаалха зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. Мүрысөөндэ хабаадгшад иимэ дансануудые оруулха:

  1. Мэдүүлгэ;
  2. А4 формат, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 см баримталан сохигдоһон зохёолой хоёр буулгабари;
  3. Уншагшын хоёр һанамжа;
  4. Хэблэлэдэ гаргашалагдаха мүнгэнэй уридшалһан тоололго;
  5. Ном хэблэхэ талаар авторай зүбшөөл.

Тодорхой мэдээсэл эндэ абахаар.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман