Соёл уралиг 11 feb 2021 612

Буряад Уласта Николай Дудкогой үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ

Үзэсхэлэндэ һүүлэй табан жэлэй 15 бүтээл дэлгэгдээ

Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ Сагаалганиие угтуулан, «Живопись танка – путь к Просветлению» гэжэ Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн Николай Дудкогой үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ.

Энэ уран зураашамнай Буряадтаа үнинэй мэдээжэ болонхойл даа - тэрэнэй зураһан Бурхан багшанар, Боди саданар, Һахюуһад үнинэй мэдээжэ болонхой гэбэшье, Сагаан һарын үмэнэ дэлгээгдэһэниинь маша ехээр хүндэлэн хүлеэбэбди.

Хэды дахин уран зураашын үзэсхэлэн дэлгэгдэбэшье, энэ удаа энэ хүрэгүүдые яажа зурадаг, ямар шэрэ будагуудые хэрэглэдэг тухайгаа уран зурааша тайлбарилаа.

Үзэсхэлэндэ һүүлэй табан жэлэй 15 бүтээл дэлгэгдээ. Эндэ бүтээлнүүдэй хэгдэһэн материалнууд олоной һонирхол татаһан байна.

-   М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ буддын шажанай баялиг болохо 7500 экспонадууд бии. Энэ хадаа манай омогорхол, манай эгээл сэнтэй зүйлнүүд болоно. Тус һалбарида зурадаг мүнөө үеын уран зураашадта энэ музейдэ үзэсхэлэн дэлгэхэ гээшэ ехэ хүндэтэй, - гэжэ Буряадай Үндэһэтэнэй музейн захирал Татьяна Бороноева хэлэбэ.

Николай Николаевич Дудко хэлэгдэһэн дулаахан үгэнүүдэй түлөө, XIV дүгээр Далай ламын урид хэлэгдэһэн үгэнүүдтэй "Танка — искусство философии, медитации и йоги" гэһэн альбом гаргахада, туһа хүргэһэнэйнь түлөө Буряад Уласай соёлой яаманда баяраа мэдүүлээ.

Эндэ сугларһан хүнүүдтэ уран зураашан багахан экскурси үнгэргэжэ, Энэдхэгтэ 1996 ондо бүтээһэн түрүүүшын «Будда Шакьямуни. Шарипутра и Маутгальяна» гэһэн ажал болон һүүлшын ажалнуудай нэгэн болохо, хүсэд  дүүргээдүй «Гуру Падмасамбхава» (2020 он) гэһэн бүтээлнүүд дэлгэгдэнхэй гэжэ тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК