Соёл уралиг 18 feb 2021 828

Буряадай Татьяна Нежельская СТС телесубагай шэнэ шог ёгто дамжуулгада хабаадаха

Шэнэ түсэл СТС телесубагта февралиин 26-ай үдэшын 20 сагта харуулагдаха

Блогер, радиодо хүтэлэгшэ, дээдэ лигын «Хара Морин» командын хабаадагша Татьяна Нежельская «Между нами шоу» гэһэн шэнэ шог ёгто программада наадаха. Шэнэ түсэлдэ Татьяна арбаад дүрэнүүдые гүйсэдхэхэ юм. Тус түсэл Юлия Ковальчук болон тэрэнэй нүхэр Алексей Чумаков хүтэлхэ. 

Шэнэ дамжуулгада харагшад үдэр бүриин ажабайдалай богонихон зураглалнуудые хараха. Гэхэтэй хамта «Великолепный век» сериал, «Астерикс и Обеликс» фильм, «Шрек», «История игрушек» гэһэн мультфильмүүд хүлеэгдээгүй ондоогоор харуулагдаха. «Планета КВН-эй» тайзан дээрэ ондо ондоо жэлнүүдтэ КВН-дэ наадаһан Дмитрий Колчин, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Бушуев, Алексей Кривеня, Иван Пышненко болон бусад хабаадаха. Дамжуулгын эгээл эдир хабаадагша найматай Ева Смирнова болоно, тэрэ «Детский КВН», «Гости из прошлого», «Чума!», «Настя, соберись!» гэһэн түсэлнүүдтэ хабаадаһан юм. 

Фото: СТС