Соёл уралиг 18 feb 2021 1696

​Буряадай гоохонууд

Арьяна Киплюкс

Монгол Уласай «ZINDAA» гэжэ олондо мэдээсэл тараадаг эмхиин сайт «Буряадай 5 супер-модельнүүдые» энэ долоондо ниитэлүүлбэ.

Азиин гүрэнүүдэй аһан томо мэдээсэлэй сайтнууд Буряадай модель басагадай амжалтанууд тухай бэшэжэ, олон зоной анхарал татаба. Тэдэнэй тоодо Ази түбиин һонинуудые бэшэдэг «Asian tour», «Yehe.Asia» гэжэ мэдээсэлэй сайтнууд буряад модель басагадай ябуулдаг эгээл һонирхолтой Instagram хуудаһануудые шэнжэлэн үзэбэ. Тэдэнэй һанамжаар, Буряадай эгээл сэбэрхэн 5 топ модельнүүдэй тоодо Арьяна Киплюкс, Гертруда Сагдеева, Нарана Эрдынеева, Мария Шантанова, Алина Дансаранова гэгшэд ороно.

«Буряадай басагад Азиин гүрэнүүдэй гоо һайханай һалбарида мэдээжэ болоһоор үнинэй. Хэдэн жэлэй туршада орьёл үндэр амжалтануудые туйлана. Гайхалтайнь гэхэдэ, буряад угсаатан үсөөхэн тоото арад гээд тоологдодог байбашье, энэ һалбарида Буряадай залуу басагад тон олоор хабаадана. Сибириин дэбисхэр дээрэ дүн хамтадаа 500 мянгаһаа үсөөн буряадууд ажаһуудаг», - гээд «Yehe.Asia» бэшэнэ.

Хитадай Гонконг хотын алдар суутай, дэлхэй дээрэ мэдээжэ болоһон Model Genesis гэжэ агентствэдэ хүдэлдэг Ази түбиин басагадай хахадынь Буряад Уласай түлөөлэгшэд гээд тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Нэгэ үеэр энэ эмхидэ Арьяна Киплюкс, Алина Дансаранова, Гертруда Сагдеева, Алина Алиева нэгэ доро ажаллажа байһан юм. Буряадай үшөө нэгэ мэдээжэ модель Нарана Эрдынеева энэл Model Genesis гэжэ эмхидэ хүдэлжэ, ажалайнгаа намтар эхилһэн түүхэтэй.

Арьяна Киплюкс

Арьяна Киплюкс «Model Genesis» гэжэ агентствэтэй хэлсээ баталһан сагһаань оройдоо нэгэ жэл үнгэрбэ. Тиигэбэшье энэ басаганай дүрэ зураг VOGUE сэдхүүлэй гадар хуудаһан дээрэ барлагдажа гараад байна гээд, Монголой сайтнууд дамжуулна.

Арьяна Хитадай мэдээжэ зүжэгшэн Лау Чун- Химтай хамта ажаллажа, зар-рекламануудта буулгагдана. Лау Чун-Хим болбол Хитад гүрэнэй мэдээжэ зүжэгшэн, «За гранью мечты», «Лили Мун» болон бусад олоной дура буляаһан кино-буулгамаринуудта гол дүрэ наадаһан габьяатай хүн. Нэгэ минутаһаа багахан үргэлжэлэлтэй зар-рекламын ролигууд Интернет сүлжээндэ түргөөр таража, олон харагшадай һонирхол татаба. Гадаадын гүрэнэй мэдээжэ зүжэгшэнтэй буулгагдаһан ролигууд үнэхөөрөөшье һонирхолтой - эндэ хэрэглэгдэһэн дуун хүгжэмһөө эхилээд, бүхы юумэниинь тааруу зохидоор буулгагданхай гээд тэмдэглэе. VOGUE сэдхүүлэй зар- реклама манай гүрэнэй телевиденидэ гарадаг элдэб ядуухан рекламануудтай зэргэсүүлхын аргагүй байна. Ямар уранаар буулгаатай байһыень уншагшадтаа ойлгуулха, дамжуулха үгэнүүд олдоногүй. Тиимэһээ бэлигтэй буряад басагадайнгаа зохёохы ажалтай дүтөөр танилсаха гэбэл, дээрэ нэрлэгдэһэн гадаадын гүрэнүүдэй сайтнууд дээрэ харахадатнай болохо. Магадгүй Арьяна басаганай хубида киногой зүжэгшэн болохо түрүүшын алхамуудынь байжашье болохо гэжэ хари гүрэнэй сэдхүүлшэд тэмдэглэнэ.

Мария Шантанова

Мария Шантанова

Буряадай эгээл сэбэр басаган гэжэ тодорһон Мария Шантанова мүнөө Америкын Холбоото Штадуудта ажаһууна. Улаан-Үдын 3-дахи һургуули дүүргэһэнэйнгээ һүүлдэ Хитадай Цинхуа гэжэ ехэ һургуулиин соёл урлалай факультедтэ

 һураһан намтартай. Тэрэнэй удаа уласхоорондын худалдаа-наймаанай эмхинүүдтэ хүдэлөө, олзын хэрэг эрхилһэн. Гонконг хотын Elite Hong Kong гэжэ агентствэдэ ажаллаа. Тэрэнэй удаа Сингапурай Diva Model Management гэжэ эмхидэ ажаллажа байһанаа, Америкэ зөөжэ ошоһон намтартай.

Гертруда Сагдеева

Гертруда Сагдеева

Буряадай үшөө нэгэ модель басаган Гертруда Сагдеева энэл Гонконг хотын агентствэдэ ажалладаг. Киногой зүжэгшэн болохо түсэбүүдтэй байһанаа һаяхана мэдүүлбэ.

- Гертруда онсо өөрэ, шанга басаган. Тэрэнэй дүрэ зурагууд урма зоригоор сасаран байдаг юм. Нюдэнэйнь хурса хараса зэдэлээтэ зэбэ мэтээр үзэгдэдэг,- гэжэ Монголой сэдхүүлшэд бэшэнэ.

Нарана Эрдынеева

Нарана Эрдынеева

Нарана басаганай Instagram хуудаһанда 44 мянган хүн захил хэжэ оронхой байна. Энэ басаган тухай манай Буряад Уласай олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд оло дахин бэшэһэн, амжалта туйлалтанууд тухайнь саг үргэлжэ дуулгажа байдаг. Тэрэ Гонконг, Сингапур, Тайвань мэтын гадаадын гүрэнүүдээр ажалладаг. Vogue, Marie Clire, Elle, Harper Bazaar, Milk magazine гэжэ сэдхүүлнүүдтэй хүдэлһэн.

Алина Дансаранова

Алина Дансаранова

Буряадай эгээл мэдээжэ топ-5 модель басагадай тоодо Алина Дансаранова баһал оролсоно. Тэрэ Монгол Уласта үнгэрһэн «Mongolia’s Next Top Model» гэжэ шоу-мүрысөөндэ оролсожо, 2-дохи һуури эзэлһэн Монголой «ZINDAA» гэжэ олондо мэдээсэл тараадаг эмхиин сайт дээрэ бэшэгдэнхэй.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ бэлдэбэ