Соёл уралиг 10 mar 2021 1064

Бахархал түрүүлһэн багашуул

Түгнын талын түрүү хүбүүдэй нэгэн ябаһан Цырендондок Жамсарановта зорюулһан фестиваль Хүсөөтэдэ үнгэрбэ

Түгнын талын түрүү хүбүүдэй нэгэн ябаһан Цырендондок Жамсарановта зорюулһан фестиваль мартын 5-да Хүсөөтэдэ үнгэрбэ. Аймагай хэмжээндэ анха удаа зарлагдаһан энэ хэмжээ ябуулгада Боомһоо болон Суулгаһаа хабаадагшад ерээ.

Хорото үбшэнһөө боложо, 50 хүнһөө үлүү зон обооролдохо эрхэгүй болонхой. Тиимэһээ Хүсөөтын соёлой шэнэ ордон соо харагшад олоороо сугларха аргагүй байба бшуу.

Жамсаранов­тан тухай

Түгнын талын тэг дунда оршодог Боом нютагай Цы­рендондок Батуевич нютагаархидтаа ехэ хүндэтэй байһан. Томоотой, ажалша бэрхэ, урагшаа һанаатай, хэлэһэн үгэдөө заатагүй хүрэдэг һэн тулань Суулгын совхоз даалгаһан аабза. Тиишээ захира­лаар ошохынгоо урда тээ Хүсөөтын “Одон” совхоздо парторгоор хүдэлһэн. Хожомынь Буряадай Госстрахые хүтэлбэрилхыень Улаан-Үдэ уриһан юм. Харюусалга ехэтэй ажалда яба­башье, Цырендондок Батуевич уянгата мүрнүүдые урлажа үрдидэг байһан. Бөө угтай тула, хожомынь сэржэм дээжэ үргэжэ, зоной хэрэг бүтээдэг болоһон аабза. Мүнөө энэ удхыень басаганиинь даагаад ябана. Фестивалиин эхиндэ эсэгэ тухайгаа Светлана Цырендондоковна сэдьхэл хүдэлгэмөөр хөөрэжэ үгөө. Тиихэдээ Хүсөөтэдэ ажаһууһан сагаа дурсаа. Харгын аюулһаа боложо, эртүүр ябашаһан дорюун гэгшын Слава дүүгээшье дурдаа. Ородой Холбоото Уласай Роспотреб-хиналтын хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Лариса басаганиинь, майор зиндаатай Саян хүбүүниинь баһал дурасхаалай һайхан үгэнүүдые хэлээ, эсэгыень хүндэлэн, иимэ хэм­жээ ябуулга эмхидхэһэн зондо баяр талархалаа мэдүүлээ.

Цырендондок Жамсарановай 6 үринэрһөө 33 аша зээнэр түрэжэ, мүнөө гушанарынь урган бодожо ябана.

Фестиваль тушаа

Мухар-Шэбэрэй засаг дарга Владимир Молчанов, аймагай Һунгамалнуудай зүблэлые толгойлогшо Баир Дашибальжиров, аймагай һунгамал Баир Раянов, аймагай һуралсалай таһагые ударидагша Бимба-Цырен Очиров гэгшэд энэ фестиваль заншалта болгохо тухай хараалнабди гээ. Хожомоо хоёр жэлдээ нэгэ удаа үнгэргэжэ байдаг болоо һаань, юун һайн һэм даа. Эрхиин тоогоор үлөөһэн 108 шүлэгынь үргэлжэ уранаар уншагдажа байхал. Үхибүүд уянгата мүрнүүдыень сээжээр уншаһаар, түрэл һайхан нютагаараа омогорхон, эхэ эсэгэеэ хүндэлэн ябахал. Түрэлхи хэлэндээ эльгэтэй боложо, хожомынь өөһэдөөшье бэшэжэ эхилхэ аалам? Эгээл иигэжэ һанаашалан эмхидхэгдэһэн фестиваль ехэ дулаахан оршондо үнгэрөө.

Хүсөөтын сомон дарга Оюна Балсанова, һургуулиин захирал Дондок Цыбанов эмхидхэлэй тала даан абаа. Нютагай номой сангые даагша Сэсэгма Чимитова, Ветерануудай зүблэлые толгойлогшо Нина Эрдынеева гэгшэдэй хубита дурсангүй үлэхын аргагүй. Олоной хэрэгтэ хам ородог ехэ эдэбхитэй хоёр ха юм! Нютагай эрхим хүбүүд болохо Баир Зондуев Баир Доржиев хоёр туһаламжа үзүүлээ – бэлэг сэлэгүүдые нютагаархидтаа эльгээгээ. Гэбэшье гаргашын ехэнхи хубиие Цырендондок Батуевичай үхибүүд даажа абаал даа. Бүхы хабаадагшадта Баярай бэшэгүүд барюулагдаа. Үхибүүдые бэлдэһэн багшанарта - Боомой һургуулиин Баярма Тагаровада, Суулгын һургуулиин Дарамбазарай Баярмада, Хүсөөтын һургуулиин Галина Бимбаевада, Баярма Маншеевада эмхидхэгшэд баярые хүргэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Президентын грантын дэмжэлтэтэй “Эжыдээ туһалнаб» гэжэ түсэлэй хэмжээн соо Суулгын хабаадагшад бэлэдхэл гараһан байна. Дари Аюшеева Айлана Будаева хоёр нютагаа түлөөлэн ерээ.

Хүсөөтын һургуулиин 8-дахи ангиин Номина Гомбоевагай уншалга доро “Түгнэ гол” гэжэ уран мүрнүүдээр энэ фестиваль эхилээ. Тайзан дээрэһээ буряад хубсаһатай үхибүүдэй шүлэг уншажа байхыень хажууһаа харахада, зосоо бахархал түрэнэ гээд, нютагаархид тэмдэглэбэ.

Хүсөөтэ нютагай басаган, сэдхүүлшэ, “Буряад үнэн” сониной харюусалгата секретарь Сарюуна Эрдынеевагай Сагаан һарын туяа доро сагаан һанаагаараа үүсхэн хүтэлбэрилһэн энэ фестиваль саашадаа заншалта болон, бүри олон зоной һонирхол татаха бэзэ гээд найдагдана.

Дулма СОДНОМОВА

Фото: Дулма СОДНОМОВА