Соёл уралиг 17 mar 2021 1104

​Буряадай «Левитан» - Баатар Цыбенов: «Баяртай!»

© фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг

Хагсуу хабарай түрүүшын һарын 14. Улаан-Үдэ хото. Орьёл үндэр оперын театрай ордон. Зүжэгшэдэй бэеэ бэлдэдэг нэгэ таһалга соо Ород Уласай габьяата артист, Буряадай гүрэнэй радиогой диктор Баатар Цыбенов сонхоор газаашаа шэртэн, ээлжээтэ «Баян талын аялга» дамжуулгаяа хүтэлхэеэ бэлдэжэ байна. Газаа хүйтэн, саһан ороно... Буряадай «Левитан» гэжэ алдаршаһан диктортэ энэ юрын тоглолто бэшэ.

Буряад арадай эгээл дуратай «Баян талын аялга» гэһэн радиожурнал агаарай долгиндо анхан гараһаарнь 57 жэл үнгэрбэ. Тэрэнэй тэбхэр 50 жэлэй туршада таһалгаряагүй энэ дамжуулгые шадамар бэрхээр Баатар Цыбенов хүтэлнэ. Владимир Лубсанов Даша Самбоцыренов хоёр редакторай зохёон байгуулһан радиожурнал эды олон жэлнүүдтэ шагнагшадаа баярлуулһаар.

Уданшьегүй хүшэгэ нээгдэжэ, Бау Ямпиловай һүр жабхаланта хүгжэм дуунай зэдэлхэдэ, бардаастай бүдүүн хоолойгоороо:

- Долоон хоногтоо нэгэ удаа энэл сагта, энэл үдэртэ агаарай долгиндо зэдэлжэ байдаг уран һайханай хүгжэм дуута «Баян талын аялга» гэһэн радиожурналаа эхилхэмнай, - гэжэ диктор Баатар Цыбенов тоглолтоёо нээбэ.

Иимэ тоглолто хорёод жэлэй саада тээ хэжэ эхилһэн аад, мүнөө болотороо эмхидхэгшэд ябуулна. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Буряадай радио суута «Байгал» театрай дуушадтай, мүн Чингис Павловай нэрэмжэтэ Буряадай инструментнүүдэй оркестртэй суг энэ наада үнгэргэдэг заншалтай болонхой. Дууша сэдьхэлтэй буряад арадай аһан дуратай дамжуулга болонхой.

Заншалта болоһон «Баян талын аялгаһаа» энэ тоглолтомнай ондоохон удхатай болобо. Ушар юуб гэхэдэ, 50 жэлэй хугасаада таһалгаряагүй «Баян талын аялгынгаа» бата бэхеэр адхажа ябаһан жолоогоо Баатар ахатан залуу хүбүүн Баяр Цыцыковтэ дамжуулба. Тиихэдэ энэмнай түүхэтэ тоглолто болобо ха юм даа.

Баатар Цыденович Цыбеновые мэдэхэ, таниха, дуулаагүй хүн гэжэ манай Буряад орондо үгы ёһотой. Тэрэ үглөө бүхэндэ айл бүхэнэй гэртэ орожо, һүүлэй һонинуудые дуулгадаг, уран һайханай дамжуулгануудые шадамар бэрхээр 50 жэлэй хугасаада хүтэлдэг байгаа. Тэрэ суута Юрий Левитанай баян дүршэл халан абаһан шаби юм. Хэдэн жэлэй туршада гансал радиодо ажаллаад ябаа бэшэ, харин олон тоото хэмжээ ябуулгануудые хүтэлдэг тон хоморой һайхан хоолойтой диктор гээшэ.

Баатар Цыденович энэ үдэшэ үгэ абахадаа, сугтаа хүдэлһэн Дэлэгма Дагбаева, Валентина Жалсараева, Вера Иванова, Цырен-Ханда Дашиева, Наталья Сультимова нүхэдөө дулааханаар дурсаа. Харин мүнөө хүдэлжэ байһан редактор Ешигма Цыбенова хүтэлэгшэ Гүнсыма Тудупова хоёрто һайниие хүргөөд, ажалдань амжалта хүсэбэ.

Тиихэдэ ГТРК «Бурятия» байгуулгын захирал ябаһан, мүнөө Буряадай радиогой ударидагша Марина Урбаева, «Байгал» театрай дуушад тайзан дээрэ гаража, амаршалгын дулаахан үгэнүүдые хэлээд, баглаа сэсэгүүдые барижа, Баатар ахатандаа ута наһа, удаан жаргал эдлэхыень үреэбэ.

- Байгал далайн байгаа сагта буряад арад хүгжэхэ, «Баян талын аялга» дамжуулгын агаарай долгиндо гараа сагта аялгата һайхан буряад дуунууд зэдэлжэл байха, - гэжэ суута диктор хэлээд, дээрэнь иигэжэ нэмэбэ. – Олон удаан жэлдэ хүдэлжэ байһан урмандамни һайханаар һанаарайт, дулааханаар дурсажа ябаарайт! Баяртай!

Иигэжэ олон үеын үнэн шагнагшадтаяа хахасажа байхадань, танхим соо һууһан харагшад унаһан нулимсаяа аршасагаан, аниргүй шагнаһанай удаа нэрьемэ альга ташалгаар хүндэлбэ.

Хагсуу хабарай түрүүшын һарын 14. Улаан-Үдэ хото. Үдэшын 21 саг 40 минута. Тоглолто дүүрэбэ. Газаа хүйтэн, саһан бүришье ехээр бордоһолно. Наһан соогоо хэжэ ябаһан дуратай ажалаа залуу халаанда дамжуулаад ябаһан Баатар Цыденович Цыбеновэй толгойдо ямархан бодолнууд түрэнэ хаб...

Хүндэтэ Баатар Цыденович, үшөө олон жэлдэ элүүр энхэ, үри хүүгэдэйнгээ дунда жаргалай һайханиие эдлэжэ, амар амгалан һуухыетнай «Буряад үнэн» сониной ажалшадай зүгһөө хүсэнэбди!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг