Соёл уралиг 25 mar 2021 833

​Угсаатай арадайнгаа үбэлэй дэгэл үмдөөд...

Этнографическа музейдэ байгша һарын 20-до буряад арадай үбэлдөө үмдэжэ ябаһан хубсаһа мэдээжэ сэдхүүлшэд үмдэжэ, гоё һайхан гэрэл зурагуудые абхуулба.

Эмхидхэн байгуулагшад Буряад Уласай Уран бүтээлэй түб болоно. Буряадуудай заншалта хубсаһанһаа гадна, эвенк арадай үбэлэй дэгэлнүүд харуулагдаа.

Эвенк арадай хүйтэн үбэлдөө үмдэжэ ябаһан дэгэл ГТРК «Бурятия» теле-субагай сэдхүүлшэн Мария Берельтуева дурадхаһан байна. Эвенк арадай байра байдал харуулһан буланда зорюута тэрэнэй гэрэл зурагынь хаажа абаа. Харин эрэ хүнэй хубсаһыень мэдээжэ шоумен Бата Багдаев үмдэжэ, зурагта оробо. Үшөө тиихэдэ эндэ эвенк арадай «Арун» гэһэн түбэй мэргэжэлтэд хабаадалсаа.

Буряадуудай 5 ехэ отог бүлэгэй заншалта хубсаһан, шэмээшэгүүдэй, хасагуудай үбэлэй дэгэлнүүдые мэдээжэ зон үмдэжэ, зурагаа абхуулба. Саашадаа энэ хэмжээ ябуулгаяа үргэлжэлүүлжэ, тусхай кино буулгаха түсэбтэй байһанаа эмхидхэгшэд дуулгаһан байна.

Тус хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Соёлой яаманай зохёон байгуулһан «Cагаалганиие угтуулан» гэһэн түсэлэй гаршаг доро боложо үнгэрбэ гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Бүхыдөө иимэ ябуулга үндэһэтэнэй заншалта хубсаһа һэргээхэ хэрэгтэ амаргүй ехэ түлхисэ боложо үгэхэ ёһотой.

Автор: Булат БАДМАЕВ