Соёл уралиг 29 mar 2021 920

«Буряадай арадай артист» гэһэн нэрэ зэргэдэ Буряад театрай зүжэгшэд хүртэбэ

Жажан Динганорбоева, Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова гурбанда хүндэтэ нэрэ зэргэ олгогдоо

Театрай ажаябуулагшадые шагнаха «Браво-2021» гэһэн ёһололдо Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева Жажан Динганорбоева, Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова гурбанда шагналнуудые барюулаа. Буряадай соёл уралигай хүгжэлтэд горитой хубитаяа оруулжа, олон жэлдэ ашаг үрэтэй ажалайнь түлөө «Буряадай арадай артист» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэ хатан дангинарта олгогдоо.

2002 ондо Зүүн Сибириин соёлой акдемиин зүжэгшэдэй түрүүшын буряад студи эдэнэр дүүргэжэ, театрта ажалда ороһон юм. Зүжэгшэнэй ажалай намтар эхилһэнһээ хойшо тэдэнэр ажалдаа харюусалгатайгаар хандажа, бэлиг талаангаараа харагшадта, театрай хүтэлбэрилэгшэдтэшье  һайхашаагдаа.

 

Фото: Александр Андреев