Соёл уралиг 7 apr 2021 1970

Шуһаар дамжаһан шунал гү?

Буддын шажанай һургаал, лама санаартан тухай зураха дуран хаанаһааб даа түрэнэ

Социальна холбооной уудамда «аяншалжа» ябатараа, хөөрхэн хубарагуудай зураг хаража, ехэл һайхашаабаб. Анхарал табижа, уран бүтээлшэнэй хуудаһанда «айлшаар» орожо адаглабаб.

Абаһаар лама санаартаниие зурадаг бэлигтэн гэжэ һанахаар байба. Тэрэнэй хуудаһанда үнгэтэ шэрээр бүтээгдэһэн үзэлэй гоё зурагууд дэлгээтэй. Үндэһэн хубсаһаяа үмдэһэн буряад жаахан хүүгэд, огторгойн үндэртэ элижэ ябаһан хун шубууд, уужам талын дунда шоно намнажа ябаһан ангуушан гэхэ мэтэ һонирхолтой зурагууд дэлгээтэй. Эдэ бүхы бүтээлнүүдые мэргэжэлтэ һургуули үгы юрын хүн урлана гэжэ хэлэхээр бэшэ. Үзэсхэлэн һайхан зурагуудые Анастасия Цыденжапова гэжэ нэрэтэй залуу буряад басаган найруулна.

- Зуража эхилһээрни, 2 жэл энэ зундаа болохонь. Эгэшынгээ басаганда уран зурагайнь хэшээлдэ туһалжа зураһан зурагыемни эжымни харахадаа, намайе зуража байхыемни дурадхаһан юм. Тэрэ гэһээр бага багаар зуража эхилээб. Балшар бага байхадаа, уран зурагай хэшээлдэ эгээл дуратай байгша һэм. Зуража эхилээд байхадаа, шэнэ эрдэм мэдэсэ олохо хүсэлэнтэйгөөр тусхай хэшээлнүүдые багшаһаа абанаб, - гэжэ урлажа эхилһэн тухайгаа Анастасия Цыденжапова хөөрэнэ.

Анастасия мүнөө Ород Уласай ниислэл Москва хотодо ажаһууна. Юрист мэргэжэлтэй юм. Тэрэ мэргэжэлээрээ уласхоорондын ехэ эмхидэ олон жэлдэ амжалтатай ажаллана. Хуби заяанайнгаа эрхээр Буряад нютагһаа холо Саха (Яхад) Уласта түрэһэн. Тэндээл хүн боложо үндыһэн.

- Гэрэл зурагуудые хараад һайшаагдабалнь, тэрэнээ саарһан дээрэ өөрынгөө гараар зуранаб. Буддын шажанай һургаал, лама санаартан тухай зураха дуран хаанаһааб даа түрэнэ. Өөрыгөө һүзэгтэй хүн гээшэб гээд хэлэхэ аргагүйб. Наһаяа һайса гүйсэһэн хойноо би буряад хүм гэжэ мэдэрдэг болоһон гээшэб. Шажан мүргэлэй сэдэб бодхоожо зураһан бүтээлнүүдни уг шуһаараа дамжан ерэһэн мэдэрэл гү даа гэжэ мүнөө ойлгоноб, - гээд, уран зурагай нюусануудые һая уудалжа байһан Анастасия басаган хөөрэнэ.

Түрэхэһөө үгтэһэн энэ бэлигээ хүгжөөжэ, дэлхэй дүүрэн мэдээжэ уран зурааша болотороо ургаха бэзэ гэжэ найдая! Буряад угсаатанай нэрэ хүндыень дээрэ үргэн ябахашни болтогой!

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: facebook.com Anastasia Tsydenzhapova