Соёл уралиг 12 may 2021 523

«Бурятия» телесубаг дуунай мүрысөө эмхидхэнэ

Майн 14 болотор үшөө саг байна гэжэ мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуулда дуулганабди

"Бурятия" ГТРК-гай эмхидхэhэн "Я-талант» гэhэн дуунай мүрысөөндэ уласай олон ажаhуугшад эдэбхитэйгээр хабаадана. Үдэр бүри бэлигтэй дуушадай тоо олон болоно. Тэдэнэй дунда "Абсолют" худалдаанай түбэй хүдэлмэрилэгшэд бии.

Чимит-Цырен Лыгденов "Абсолют" худалдаанай түбэй складта хүдэлдэг юм. Бүхэли үдэр, үглөөнэй 8-hаа үдэшын 6 болотор ажаллана. Хүндэ ажалай хоорондо дуратай дуунуудые дуулажа сэдьхэлээ баясуулдаг заншалтай. "Бурятия" ГТРК-гай сүүлжээн - интернет мүрысөөндэ хабаадахадаа суута дуушан Чингис Раднаевтай дуулажа, Тик-Ток аккаунт @gtrk_03. дээрэ видеогоо табинхай.

Мүн лэ "Абсолют" түбэй үшөө нэгэ хүдэлмэришэн энэ мүрысөөндэ хабаадана. Тэрэ одото дуушан Зоригто Тогочиевтай дуулажа туршана.

Руслан Ильюшкин бага наhанhаа дуулаха, хатарха дуратайб гэжэ хөөрэнэ. Тиигэжэ дуунай мүрысөөндэ хабаададаг байhан, мүнөө дахин арга шадалаа харуулха hанаатай. Түрэл нютагайнгаа бэлигтэй зоноор ехэ омогорхоно. "Абсолют" худалдаа наймаанай түб соо иимэ бэрхэ бэлигтэй хүнүүд хүдэлдэг юм. Тиигэжэ, эрхим мэргэжэлтэнээ мүн уласайнгаа бэлигтэй зониие дэмжэжэ, "Би бэлигтэйб" гэhэн мүрысөөнэй эбээн тэдхэгшэ боложо, шухала шан "iPhone" илагшада бэлэглэхэ. "Абсолют" худалдаанай түб хододоо уран hайханай болон тамирай мүрысөөнүүдые дэмжэжэ байдаг заншалтай» - гэжэ түбэй менеджер Лилия Батурина тэмдэглэбэ. Булта хабаадагшадта амжалта хүсэнэбди гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.

Мүн лэ дуунай мүрысөөнэй проект дэмжэгшэдэй дунда "Мегатехника" болон "Red-records" гэhэн караоке клуб оролсоно. Майн 14 болотор үшөө саг байна гэжэ мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуулда дуулганабди. Энэл үдэр илагшын нэрэ тодоруулагдаха.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК