Соёл уралиг 16 sep 2021 434

​Буряад хэлэнэй фестиваль Агын Буряадай тойрогто эмхидхэгдэхэ

© фото: Анна Огородник

Байгша оной сентябриин 21-һээ Агын Буряадай тойрогто буряад хэлэнэй фестиваль заншалта ёһоороо эмхидхэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгын нээлгын баяр ёһолол сентябриин 21-эй үдэрэй 12.00 сагта үнгэрхэ юм.

Буряад хэлэнэй фестивалиин үедэ гушанһаа дээшэ хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ. Тэрэ тоодо, «Барбаайдай», «Талын аялгаханууд» гэһэн конкурснууд, хүүгэдэй ёохорой фестиваль, шагай наадаар чемпионадта хаба шадалаа туршаха. Гэхэтэй хамта, буряад шатараар Агын Буряадай тойрогой первенство, һурагшадай дунда бүхэ барилдаан үнгэрхэ, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ Үндэһэн тамирай зүйлнүүдэй үдэр эмхидхэгдэхэ юм.

«Аба эжын хэлэн гамтайл» гэһэн заншалта болоһон мүрысөөндэ һурагшад Агын дасанай түүхэ, угсаата арадайнгаа ёһо заншал хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа гэршэлхэ. «Ага-интеллект» гэһэн командна интеллектуальна наадан, эмхи зургаануудта «Буряад хэлэнэй үдэр» гэһэн акциин хэмжээндэ буряадуудай ёһо заншалнуудаар мастер-классууд эмхидхэгдэхэ. Хүдөөгэй музейнүүдтэ болон һургуулинуудай номой сангуудта мастер-классууд, ирагуу найрагшад, уран зохёолшодтой уулзалганууд эмхидхэгдэхэ.

Буряад хэлэнэй фестивалиин түгэсхэлдэ уран зохёолшон, драматург, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Даширабдан Батожабайн 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан эрдэмэй-практическа конференци үнгэрхэ юм. 

Фото: Анна Огородник