Соёл уралиг 1 nov 2021 481

«Байгал» театр «Дуун захяа» түсэлдөө харагшадай захил бэшэгүүдые хүлеэн абана

Театрай шэнэ түсэлдэ дэлхэйн алишье буланһаа түрэлдөө, дүтынгөө зондо дуу зорюулха арга олгогдоно

Байгша ондо дуу, хатарай «Байгал» театр «Дуун захяа» гэһэн шэнэ түсэл бэелүүлжэ эхилбэ. Энээнһээ урид Буряадай гүрэнэй телевидениин «Байгал» театрай хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэдэг, «Баян талын аялга» гэһэн түсэл тоглолтын маягаар эмхидхэгдэхэеэ болибо. Мүнөө «Байгал» театр харагшадай захилаар «Дуун захяа» гэһэн тоглолто үнгэргэхэ. Бүхы дэлхэйгээр ажаһуудаг зон театр соо сугларһан түрэлдөө, дүтынгөө зондо амар мэндэеэ дамжуулжа, дуу бэлэглэхэ аргатай болобо.

Мүнөө США, Германи, Япон, Монгол, Солонгос гүрэнүүдтэ болон Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта ажаһуудаг зон амаршалгануудаа бэлдэнэ. Заал хадаа ойн баяраар, мэргэжэлтэ һайндэрөөр амаршалха бэшэ, харин миин мэндэеэ хүргэжэ болоно.

- Буряадай Үндэһэтэнэй оркестр, театрай болон эстрадын дуушад эжыетнай амаршалжа байха гэжэ һанаад үзыт. Эжынтнай эгээл дуратай дуу бэлэглэжэ, дуушадай гүйсэдхэжэ байха үедэ эжыетнай буулгажа, youtube-каналдаа толилхобди, - гэжэ «Байгал» театрай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Буряадай оперо болон баледэй театрта ноябрииин 13-да үдэшын 18.30 сагта тоглолто үнгэрхэ.

21-23-99 гэһэн утаһаар, +7-983-427-24-02 Viber, What’s App, Telegram мессенджернүүдтэ захил оруулжа болоно.

Наһанай хизаарлалта 6+

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман