Соёл уралиг 4 nov 2021 1240

​Буряадай «Үльгэр» театр «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ заһабарилагдаха

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Россиин “Алтан баг” шанда 4 дахин хүртэһэн хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрай байшан “Соёл” гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй шугамаар заһабарилгада орохонь.

Һэльбэн шэнэлэлгэ 2022 ондо эхилхэ юм. Энээн тухай театрай захирал Баирма Дашидоржиева мэдээсэбэ. Байшанай заһабарилгада 900 сая түхэриг гаргашалагдахаар хараалагдаба. Эдир харагшадаа театр 2024 ондо угтан абаха юм.

1916-1917 онуудта баригдаһан байшан 5 жэлэй саана хаагдаһан байна. Шэнэлэлгын ажалнуудай һүүлээр харагшадай танхим 200 хүниие багтааха аргатай болохо, харин байшанай талмай хоёр дахин үргэдхэгдэхэ юм. Мастерскойнууд, абяа буулгаха студинууд, зүжэгшэдэй бэеэ заһаха таһалганууд зохёогдохо, бүхы хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдэхэ. Гадна үхибүүдэй эдеэлхэ газар нээгдэхэ, эдир зүжэгшэдэй студи үүдэеэ сэлихэ.

«Үльгэр» театр 1967 ондо байгуулагдаһан байна. Тэрэнэй репертуарта 40 гаран зүжэг тоологдоно.

 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман