Соёл уралиг 14 jan 2022 345

«БАЙГАЛ» театр 80-дахи хаһаяа эхилбэ

Буряадаймнай алдар суута театр байгша ондо 80 жэлэйнгээ ойн баяр угтана

  • «Байгалайхид» бүхэли жэлэй туршада энэ дэмбэрэлтэ ойгоо тэмдэглэхэ гэжэ түсэб табинхай. Ойн баярай гаршаг доро хэдэн олон түсэлнүүд бэелүүлэгдэхэ, гастрольнууд үнгэргэгдэхэ, теартай түүхэдэ зорюулагдаһан 3 боти ном бэлдэгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлэнэ.

Ойн баярай гол хэмжээ ябуулганууд нажарай дунда һарада үнгэргэгдэхэ юм. Тэдээндэнь хари гүрэнэй түлөөлэгшэд олоороо хүрэжэ ерэхээр хараалагдана. Харин мүнөө «Блеск Азии» гэһэн шоу-түсэлөөр ойн баярай хаһань эхиеэ абаба.

  • Энэ жэлээ бидэ ехэ һонирхолтойгоор үнгэргэхэбди. Ойн баяртаа зорюулжа, элдэб үйлэ хэрэгүүдые түсэблэнхэйбди. Ород Уласай болон түрэл нютагайнгаа харагшадта бүхыдөө 140 гаран тоглолтонуудые харуулхаһаа гадна удха түгэлдэр түсэлнүүдые байгуулхабди. Бага багахан бүлэгүүдээр хубааржа ажаллахабди. Гэхэтэй хамта видео-бүтээлнүүдээ youtube каналдаа бэлдэжэл байхабди. Юрэдөө, һонирхолтой жэл болохо! – гэжэ «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов дуулгана.

Дуу хатарай «Байгал» театр 1942 ондо байгуулагдаһан юм. Үнгэрһэн энэ 80 жэлэй хугасаада гүрэн дотороо, мүн харидашье талаан бэлигээ дэлгэжэ мэдээжэ болонхой. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: соёлой яаманай сайтһаа