Соёл уралиг 21 jan 2022 428

Александр Вампиловай нютагта

Һайн дуратанай арадай театрнуудай дунда хуралдаан 2022 оной август һарада Алайрай аймагта эмхидхэгдэхээр хараалагдана.

© фото: Охлопковой нэрэмжэтэ Эрхүүгэй академическэ драмын театрай сайтһаа

“Солнце в аистовом гнезде» гэһэн хэмжээ ябуулга мэдээжэ драматург Александр Вампиловай түрэһөөр 85 жэлэй ойдо зорюулагдаха юм. Охлопковой нэрэмжэтэ Эрхүүгэй академическэ драмын театр 20 жэлэй хугасаада мэргэжэлтэ театрнуудай уласхоорондын фестиваль үнгэргэнэ гээд хэлэлтэй. Эрхүү можодо олон һайн дуратанай арадай театрнууд тоологдоно. Мэдээжэ Александр Вампиловай зүжэгүүдые тэдэ холо ойгуур харуулдаг юм. Тэдэнэр энэ удаа Кутулик тосхондо сугларха.

Хэмжээ ябуулгын үедэ мэргэжэлтэ зүжэгшэд, найруулагшад дүй дүршэлөөрөө хубаалдахаар хараалагдана. Соёлой болон урлалай хүдэлмэрилэгшэд ажаһуугшадтай хэдэн һонирхолтой уулзалга эмхидхэхэ байна.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Охлопковой нэрэмжэтэ Эрхүүгэй академическэ драмын театрай сайтһаа