Соёл уралиг 13 may 2022 683

Музей соо хоное

Улаан-Үдэ хотын гурбан музей хамтаржа, майн 21-дэ ехэ һонин хэмжээ үнгэргэхэнь.

Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада май һарада «Ночь в музее» эмхидхэгдэнэ. Энэшье удаа ажаһуугшадые Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ мэргэжэлтэд угтан абажа, мастер-класс, викторина, наадануудта болон бусадшье зохид үйлэнүүдтэ хабаадахыень дурадхаха. Гадна выставканууд дэлгээгдэжэ, олоной анхарал татахал байха, - гээд Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейн хэблэлэй албан дуулгана. Ерэһэн хүн бүхэндэ һанаандань зохид юумэн олдохо. Энэ хэмжээн 18.00 сагта эхилхэ. Бүри тодорхой мэдээсэл музейн сайт дээрэ хараха аргатайт.

Фото: muzeyrb.ru