Соёл уралиг 10 aug 2022 262

Урданай Дээдэ-Үдэ хотын ажабайдал һэргээн мэдэрэе

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей экскурсида урина.

© фото: minkultrb.ru

Өөһэдынгөө ажаһууһан газар тухай заримдаа тон охорхон мэдэсэтэй байшадагбди. Тус экскурси Дээдэ-Үдэ (Улаан-Үдэ) хотын XIX зуун жэлэй эсэс – XX зуун жэлэй эхин үеын байдал харуулха зорилготой. Тиигэжэ хотымнай ажабайдалда горитой хубита оруулһан зоной түүхэ намтар тухай тус экскурсиин үедэ мэдэжэ абахат.

Дээдэ-Үдэ Агууехэ сайн зам дээрэ байһан худалдаанай хото байһан юм. Һүүлдэнь түмэр зам татагдажа, Оросой баруун зүгэй хотонуудтай холбоотой болоо. Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейн ахалагша эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ Дмитрий Фроловой хөөрөө шагнажа, хотын ажаһуугшад хаана амардаг, юу наймаалдаг, ямар хубсаһа хунар үмдэдэг байһан тухайньшье ойлгосо бүридүүлхэт.    

Тус экскурсиин үедэ Хубисхалай ба Линховоиной гудамжануудаар ябахаһаа гадна, Лев Бардамовай үмсын галерей орожо харахат. 18 залһаа бүридэһэн тус галерейдэ аяар 48 мянган экспонат (аяга амһарта, хүгжэмэй зэмсэгүүд, номууд г.м.), тэрэ тоодо 5 мянган уран зураг тоологдоно.

Тус экскурси четверг бүхэндэ үдэшын 17 сагһаа 19 саг болотор үнгэргэгдэнэ. Хабаадаха гэбэл, 21-40-08, 21-44-88 гэһэн утаһануудаар хонходожо, уридшалан бүридхүүлээрэйгты. 6-һаа дээшэ наһатай хүнүүд хабаадаха аргатай.   

Фото: minkultrb.ru