Соёл уралиг 24 aug 2022 210

Байгалай дэргэдэ

Эрдэни зэндэмэнитэ далайн долгинуудай урасхал доро дээдын урлал анхарха арга боломжо Байгалай хатарай нааданууд олгуулаа.

© фото: Буряадай оперо болон баледэй театрай гэрэл зураг

Байгалай эрьедэ оршодог Пески гэжэ газарта Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай түлөөлэгшэд классическа зүжэгүүдэйнгээ хэһэгүүдые харуулаа.

Эхэ байгаали аршалан хамгаалгада байгша оной Байгалай хатарай нааданууд зорюулагдаа. Тиимэһээ энэ сэдэбтэ зорюулһан гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн худалдаа наймаанай “Форум” түбтэ, гала-концерт оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэ эмхидхэгдээ. Харин наранай орохын урдахана Байгалай эрьедэ дэлгээгдэһэн балет хатар бүри һүрөөтэйгөөр харагдаа гээд, театрай захирал Дмитрий Дылыков дуулгаба. Буряадай баледэй “ододой” болон Буряадай хореографическа колледж дүүргэһэн  аад, Россиин түрүү тайзанууд дээрэ мүнөө ялас гэмээр хатаржа ябаһан үсэгэлдэрэй оюутадай «Pro Балет» гэжэ гэгээрүүлгын программа Байгалай дэргэдэ дурадхагдаа.               

“Тайзаниинь уһан далайтай ниилэһэн мэтэ харагдаа. Уян нугархай хатаршад Байгал далайн долгинууд дээрэ хатаржа байһандал үзэгдөөд абаа. Агуу классигуудай хүгжэм Байгал далай үзэсхэлэнтэ байгаалида тунан, одоо мартагдахагүй үзэгдэл болоо. Ерэхэ жэлдэ Байгалай хатарай нааданууд заатагүй дахинаа үнгэрхэ”, - гэжэ соёлой сайд Соелма Дагаева онсолбо.     

Буряадай оперо болон баледэй театрай продюсер Павел Окунев, театрай гол балетмейстер, Россиин габьяата артист Баярто Дамбаев, балетнэ труппые ударидагша, Россиин габьяата артист Владимир Кожевников эдэ наадануудые даан эмхидхээ.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Буряадай оперо болон баледэй театрай гэрэл зураг