Соёл уралиг 25 aug 2022 376

Хүдөөдэ клубууд нээгдэнэ

«Урид тэндэ орохошье дурагүй һэмди, харин мүнөө гараха дурамнай үгы»

Бэшүүрэй аймагай Хонхоло ба Дабаата нютагуудта баяр ёһололой оршондо хүдөөгэй хоёр клуб нээгдээ. Үндэһэн «Соёл» гэһэн түлэбөөр клубууд шэнэлэгдээ. Энэ хэрэгтэ бүхыдөө  9,2 сая түхэриг шэглүүлэгдээ. Албанайнгаа хэрэгээр аймагаар ябажа байһан Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов клубуудай нээлгэндэ хабаадаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Байгша ондо аймагта хүдөөгэй гурбан клуб заһабарилагдаа. Мүнөөдэр бидэ тэдэнэй хоёрыень нээжэ байнабди. Иимэ клубуудтай болоһомнай һайн гээшэ. Нэн түрүүн шэнэ һаруул клубуудта манай үхибүүд уулзаха, харилсаха, хүгжэхэ аргатай байха. Тиихэдээ ганса үхибүүдшье бэшэ, мүн ехэшүүлшье уулзаха аргатай.   Харин бидэ аймагта бүхы һалбаринуудай хүгжэжэ байхын түлөө оролдожол байхабди. Бидэ булта хамтаараа Россиин Юрэнхылэгшын дэмжэлгээр бүхы асуудалнуудые шиидхэжэ шадахабди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.Хуушан клубуудай ханануудһаань бэшэ бүхы юумэн шэб шэнэ болгогдоо гээшэ. Ажаһуугшадай өөһэдөө тэмдэглэһээрнь, клубууд яһала түргэн заһабарилан шэнэлэгдээ, оройдоол 3 һара соо ажал ябуулагдаа.

- Маанадта, хүдөөгэй ажалшадта, илангаяа залуушуулда иимэ дэмжэлгэ Юрэнхылэгшын үзүүлжэ байһанда би ехэ баяртайб. Хүдөөгэй иимэ клубта тамирай, янза бүриин найрнуудай, тоглолтонуудай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэдэ һайн, харин нам мэтын наһатайшуулда сугларжа, сүлөө сагаа туһатайгаар үнгэргэхэдэ, аятай болоо. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэдэ,  Буряад Уласай Толгойлогшодо, манай аймагай засаг даргада ехэ баярые хүргэнэб. Энэ клубтамнай бүхы юумэниинь шэнэлэгдээ. Урид тэндэ орохошье дурагүй һэмди, харин мүнөө гараха дурамнай үгы, - гэжэ Дабаатын ажаһуугша Екатерина Султумова баяраараа хубаалдана.Тэрээнһээ гадуур албанайнгаа хэрэгээр Хонхолодо хүрэһэн Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов 2021 ондо һэльбэн шэнэлэгдэһэн Хонхолын эхин һургуули болон «БАЛСИ» ООО-гой шэглүүлһэн хүрэнгөөр баригдажа байһан тамирай талмай хинан хараа.

Мүн 2022 ондо үндэһэн «Соёл» гэһэн түлэбөөр Бэшүүрэй аймагай Соёлой байшан һэльбэн шэнэлэгдээ. «Буряад Уласай хүдөө нютагуудай комплексно хүгжэлтэ» түлэбөөр Бэшүүрэй хүүгэдэй урлалай һургуулиин, Бэшүүрэй 1-дэхи һургуулиин дэргэдэхи комплексын барилганууд үргэлжэлһөөр.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа