Соёл уралиг 1 sep 2022 392

Арадай алтан абдарһаа

"Алтаргана" нааданай хэмжээндэ Россиин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэлдэ дашарамдуулан, "Амар сайн" театрай зохёохы бүлгэмэй ажаябуулгаар, Агын тойрогой захиргаанай мүнгэн туһаламжаар түрүүшын "дууша" ном хэблэгдэбэ.

© фото: Оюна Базаровагай дурадхаһан гэрэл зураг

"Арадайм алтан абдарһаа" ("Богатство кладези народной") гэһэн гаршагтай хори буряадай дуунай суглуулбари соо хэдэн һалбаряар (уянгын, инаг дуранай, түрэ хуримай, ёохорой, нэрьеэнэй, түүхын, шог дуун, тээгэ дуун, магтаалнууд, үльгэрнүүд г.м.) хубаарилагдаһан бүлэгүүдтэ арадаймнай жэнхэни дуунууд дурадхагдана.

 

Олон жэлэй туршада таһалгаряагүй ябуулагдажа байһан ажалай үрэ дүн энэ ном дотор бүридхэгдэбэ.

Оршон үеын онол арга хэрэглэжэ, дуун бүхэндэ үгэнүүдынь ноототоёо, өөрын тусхай QR-кодтой - "дууша" номой онсо шэнжэнь энэл даа.

 

Горитойхон суглуулбариин ажалай дүнгөөр саарһан дээрэ мүр сараа үлөөһэн уянгата дуунай дээжэһээ ундаа харяатараа хүртэлсэгты!

 

Үнэхөөрөөл анхан элинсэг хулинсагуудаймнай дуулажа ябаһан, мүнөө үедэ мартагдажа байһан дуунууд бүридхэн согсологдожо, арадайнгаа аман зохёолой аргагүй баян абдартай уутыень уудалжа, буряад сэдьхэлтэй, үндэһэн соёл урлал хүгжөөхэ хүсэлтэй, хүн зондо тон хэрэгтэй хэблэл "нара" хараба.

 

Хори буряадай арадай дуунай дээжэһээ хүртэлсэжэ, түрэл һайхан хэлэн дээрээ таатайхан ульгам дуунуудаа хангюурдан ябаял, хүндэтэ нүхэд!

Оюна Базарова

Фото: Оюна Базаровагай дурадхаһан гэрэл зураг