Соёл уралиг 2 feb 2023 579

«Байгал» театрай зүжэгшэн Энэдхэг орондо болохо уласхоорондын үзэсхэлэндэ хабаадахань

Балданцэрэнэй Баттүвшин Ородой Соёлой яаманай албан ёһоной бүлгэмэй бүридэлдэ оробо.

© фото: "Байгал" театр

Февралиин 3-һаа 9 болотор Энэдхэгтэ «Сураджкунд Мела» гэһэн арадай гар урлалай ба бүд бараанай уласхоорондын үзэсхэлэн эмхидхэгдэнэ. Тус хэмжээ ябуулгын үедэ өөрсэ маягай тосхон байгуулагдажа, тэндэнь Энэдхэгэй ба Египет, Марокко, Тунис, Зимбабве, Кени, Ливан, Уганда, Урда Африка, Ород, Армени, Афганистан, Бутан, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Канада ба бусад гүрэнүүдэй эгээл эрхим бүтээлшэд, дээдэ гарай дархашуул өөһэдынгөө хэһэн элдэб зүйлнүүдые, гоёл шэмэглэлэй хэрэгсэлнүүдые, ажал хүдэлмэриин зэмсэгүүдые дурадхаха.   

Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэһээр, энэ үзэсхэлэнэй үедэ элдэб гүрэнүүдһээ уригдаһан арадай аман зохёолой бүлгэмүүд наада табидаг заншалтай. Газаагуур түхеэрэгдэһэн тайзангууд дээгүүр энэдхэг хатар гүйсэдхэгдэдэг, үльгэр домогууд дээрэ үндэһэлһэн зүжэгүүдһээ хэһэгүүд харуулагдадаг, мүн арадай хүгжэм дуунуудай тоглолтонууд үнгэрдэг.    

Байгша ондо Ород гүрэниие албан ёһоор түлөөлһэн зохёохы бүлгэмэй бүридэлдэ Буряад Уласай Үндэһэтэнэй оркестрэй хүгжэмшэн, Буряадай арадай зүжэгшэн Балданцэрэнэй Баттүвшин – хэдэн арбаад хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадаха шадабаритай «оркестр-хүн» гэжэ суурхаһан, дэлхэйн олон гүрэнүүдээр абьяас бэлигээ гайхуулһан хүгжэмшэн – Энэдхэг орон зорибо.     

36-дахи удаа эмхидхэгдэжэ байһан «Сураджкунд Мела» гэһэн арадай гар урлалай ба бүд бараанай уласхоорондын үзэсхэлэн февралиин 3-һаа ажалаа ябуулжа эхилхэнь.  

Фото: "Байгал" театр