Соёл уралиг 28 feb 2023 772

Түнхэнэй аймагһаа гарбалтай Доржо Мунконов «Туулган тобшо» гэһэн мүрысөөндэ илалта туйлаба.

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Эрхүү можын Усть-Орда тосхондо гурбадахи удаа «Үбэлэй буряад арадай нааданууд» гэһэн фестиваль эмхидхэгдээ.

© фото: Түнхэнэй аймагай захиргаан

Тэрээндэ Буряад ороной, Үбэр Байгалай хизаарай, Новосибирскын, Свердловскын ба Эрхүү можонуудай түлөөлэгшэд – дүн хамтадаа 600-гаад хүн хабаадаа.

Түрүүшын үдэртэ шагай, шатар наадан, мушхуурга (модо) таталга, мори буляалдаан (һолоомо шэхэжэ дүүргэгдэһэн дэрээр сохилсоон), туулган тобшо (тэбэг сохилго) үнгэргэгдөө.

Туулган тобшо (зүүн буряадууд тэбэг сохилго гэдэг) – Байгал шадарай буряадуудай урданай наадан. «Тобшо» гээшэнь туулга хайлуулжа, дундань хоёр нүхэ гаргаһан тобшо болоно. Тэдэ нүхэнүүдээрнь 3-6 сантиметр тухай утатай малай арһа бүхэлжэ оёод, дээшэнь сохижо наадаха.

Нааданай дүримөөр тобшо гансал хүлөөрөө гү, али хоёр хүлөөрөө ээлжэлүүлэн үдьхэлжэ наададаг юм. Эгээл олон дахин сохижо шадаһан хүн илалта туйлаа гэжэ тоологдоно.   

Фото: Түнхэнэй аймагай захиргаан