Соёл уралиг 21 mar 2023 709

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые бүтээдэг дархан «Хуурайм наадан-2023» гэһэн фестиваль-мүрысөөнэй лауреат болобо

Нуур-Сэлеэн һууринда ажаһуудаг Баир Цыденовэй дархалһан зэмсэгүүд Буряад оронһоо гадууршье эрилтэтэй юм.  

© фото: Баир Цыденовэй хубиин архивһаа

«Хуурайм наадан-2023» гэһэн фестиваль-мүрысөөнэй «Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые бүтээдэг дархан» гэһэн шэглэлээр I шатын лауреат болоһон Баир Цыденов хэн болохоёо хара багаһаа мэдэдэг байгаа. Аялга дуунда дуратай һэн хойноо хүгжэмшэншье бэшэ һаа, зэмсэгүүдые бүтээдэг дархан болохые хүсэдэг һэн. Юуб гэхэдэ, абгань Эрдэни Цыденов «Эхэ Буряад орон» (Мать Бурятия) гэһэн хүшөө, Буряад драмын театр шэмэглэдэг тобогор хээ (барельеф) болон бусад ажалнуудые бүтээһэн Буряадай мэдээжэ уран барималшан юм.

Баир Цыденовэй хүгшэн абаньшье модоор юумэ дархалдаг байгаа. Аша хүбүүнэйнгээ 6-дахи класста һуража байхада, өөрынгөө багажа зэмсэгүүдые барюулдаг болоһон.

Баир Александровичай абань хүбүүнэйнгээ үшөө багахан байхада, гармошко худалдажа абаһан юм. Түргэн дары гармошкоор наадажа һураһан Баир хүбүүндэ удангүй бүри томо хүгжэмэй зэмсэг абтаа һэн. Тэрээгээрнь элдэб һайндэрнүүдтэ наадажа, бага сага мүнгэшье олодог болоһон юм.     

- Хүүгэдэй ёлкын үеэр хүгжэмдэдэг, суг һурадаг басагадайнгаа хатархада, наадажа үгэдэг болоо һэм. Удаань зохёохы бүлгэмүүдтэй хамта хүдөөгүүр, малшадай буусануудаар ябажа, тоглолто табидаг болооб, - гэжэ тэрэ дурсана. - Бүри һүүлдэнь баян, чанза, гитара, пианино дээрэ наадажа һурааб. Хүнэй хүгжэмдэхые хараад лэ һонирхоһоор, өөрөө наададаг болоолби даа.

Дунда һургуулияа дүүргэһэнэй удаа суг һураһан хүбүүд басагадайнгаа һуралсалаа хаана үргэлжэлүүлхэ гээшэб гэжэ бодолгото боложо байхада, Баир Цыденов нэн түрүүн «Байгалай долгинууд» гэһэн оюутадай ансамблиин бүридэлдэ орохо хүсэлтэй ябаа. Тиигэжэ удаан бодомжолжо байнгүй, Буряадай багшанарай дээдэ һургуулиин биологи-химиин факультедэй оюутан болоо, юуб гэхэдэ, үшөө һургуулиин байхаһаа хойшо тус предмедүүдээр яһала һайн мэдэсэтэй байһан юм. Дээдэ һургуулида ороһон үдэрһөө эхилжэ, ансамблиин ажал ябуулгада хабаададаг болоо һэн.  

- Ахамад курсын оюутадай тайзан дээрэ репетици хэхэ үедэ би пианино дээрэ наадажа һуудаг байгааб, - гэжэ Баир Александрович хөөрэнэ. – Тиигэһээр тэдэмни хажуугаарни эрьелдэдэг боложо, ямар юумэ хүгжэмдэжэ шадахабши гэжэ асуудаг болоо. Тиигэжэ энэдхэг, итальян дуунуудые наадажа үгөөд, «Челентано» гэжэ ара нэрэтэй болошоо һэм.  

Баир Цыденовэй хара багаһаа дархалха, хүгжэмдэхэ, дуулаха шадабаритай болоһон ушарһаань наһан соогоо хэхэ хэрэгыньшье тодорхой болоо һааб даа. Энэ дүршэлынь мүнөө хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалхадань, сэгнэшэгүй туһа хүргэнэ.  

Фото: Баир Цыденовэй хубиин архивһаа